Оптимум економічний

Оптимум економічний (лат. optimum – найкраще) – сукупність найсприятливіших економічних умов розвитку економічної системи, що досягається шляхом найраціональнішого використання кожної з її підсистем та елементів. У вузькому значенні O. e. – найкраще використання технологічного способу виробництва, передусім продуктивних сил, за якого досягається максимальна ефективність виробництва і праці за мінімальних витрат. Найузагальненішим критерієм O. e. є відношення отриманого суспільного продукту до сукупної суспільної праці (живої та уречевленої), що конкретизується в обсязі національного доходу, віднесеному до відповідних витрат суспільної праці, в т. ч. у розрахунку на душу населення. Водночас слід дотримуватися оптимальних співвідношень між витратами живої та уречевленої праці.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Оптимум економічний - Економічний словник