Поняття “цивільно-правові відносини

Частина четверта ОСНОВИ ПРИВАТНОГО ПРАВА УКРАЇНИ

§ 22. Цивільне право

1. Поняття “цивільно-правові відносини”.

Важко знайти людину, яка б щодня не користувалася своїм май­ном – своєю власністю, не відвідувала магазин, не використовува­ла б послуги транспорту чи їдальні. В усіх цих випадках людина має справу з нормами цивільного права.

Цивільне право – це галузь права, яка регулює майнові й осо­бисті немайнові відносини, засновані на юридичній рівності, вільному волевиявленні, майновій самостійності учасників цих відносин.

На

відміну від галузей права, про які йшлося на попередніх уро­ках, цивільне право є галуззю приватного права, тому учасники ци­вільно-правових відносин є рівними. У цивільно-правових відноси­нах здебільшого не передбачено використання примусу. Крім того, у цивільному праві переважає диспозитивний метод регулювання суспільних відносин – сторони можуть самостійно визначати свої права й обов’язки, порядок своїх лій (у межах, визначених законом). Сторони самі визначають, укладати їм договір чи ні, узгоджують умови договору тощо. Саме про диспозитивний метод регулювання іноді говорять: дозволено все.
що не заборонено законом.

Цивільне право регулює надзвичайно широке коло правовідно­син. До нього належить чимало різноманітних правових інститутів: інститут права власності, інститут спадщини, цивільно-правової відповідальності тощо. Головним джерелом цивільного права є Цивільний кодекс України. Він є найбільшим за обсягом кодексом нашої держави – складається з шести книг, 1308 (!) статей, охоп­лює надзвичайно широке коло правовідносин – власність та її за­хист, угоди купівлі-продажу, захист прав авторів різних творів, спадкове право тощо. Однак навіть такий великий акт не в змозі врегулювати всі цивільно-правові відносини. Тому джерелами ци­вільного права є також Закони України, зокрема “Про власність”, “Про заставу”, “Про авторське право та суміжні права” та інші, ряд положень цивільного права містять нормативні акти, прийняті Президентом України, Кабінетом Міністрів України, Національним банком України тощо.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Поняття “цивільно-правові відносини - Правознавство