Запитання. Завдання – Предмет психології

ПСИХОЛОГІЯ ТА ПЕДАГОГІКА

1. Психологія як наука

1.1. Предмет психології

Запитання. Завдання

1. Які форми вияву психіки спільні для людей і тварин?

2. Чи можна закономірності психіки, що виявлені у тварин, переносити на людину?

3. Який етап у розвитку психології можна вважати суто науковим?

4. Як розуміти вислів “Кожна психічна функція має динамічну локалізацію в мозку людини”?5. Чому і як виникла свідомість?

6. Порівняйте зміст понять “надсвідоме” і “підсвідоме”.

7. Як пов’язані між собою чотири характеристики

свідомості?

8. Один учений висловив основну тезу своєї теорії так: “Чи сміється дитина, дивлячись на іграшку, чи посміхається Гарібальді, коли зазнає переслідувань за надмірну любов до батьківщини, чи тремтить дівчина, вперше думаючи про кохання, чи пізнає Ньютон світові закони і записує їх на папері – всюди завершальним актом є м’язовий рух”. Проаналізуйте зміст цього твердження і встановіть, про яку теорію йдеться. Яке місце вона посідає в історії психології?

9. Філософ і культуролог М. Бахтін вважав, що життя людини можна розглядати як складний вчинок, а кожний окремий акт і переживання

є моментом її життя – вчинення. Він описав чотири групи характеристик вчинку: ціннісність, єдність, відповідальність і подійність. Пригадайте у своєму житті вчинок, який змінив вашу долю і включав ці характеристики. Охарактеризуйте його.

Література

Анохин П. К. Избранные труды: Философские аспекты теории функциональной системы. – М., 1976.

Гальперин П. Я. Введение в психологию. – М., 1976.

Гамезо М. В., Домашенко И. А. Атлас по психологии. – М., 1986.

Годфруа Ж. Что такое психология: В 2-х т. – М., 1992.

Дубравська Д. М. Основи психології. – Львів, 2001.

Загальна психологія/ О. Скрипченко, Л. Долинська, 3. Огороднійчукта ін. – К” 1999.

Костюк Г. С. Навчально-виховний процес і психічний розвиток особистості. – К” 1989.

Леонтьев А. Н. Проблемы развития психики. – М. 1972.

Общая психология/ Под ред. А. В. Петровского. – М., 1972.

Психологія/ За ред. Г. С. Костюка. – К., 1968.

Психологія/ За ред. Ю. Л. Трофімова. – К., 1999.

Роменець В. А. Історія психології. – К., 1978.

Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии: В 2-х т. – М., 1989.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Запитання. Завдання – Предмет психології - Довідник з психології