Акціонерне товариство

Акціонерне товариство – основна форма організації великих та частини середніх підприємств, капітал яких формується шляхом продажу акцій та інших цінних паперів. Покупці акцій стають пайовиками А. т., а покупці облігацій – його кредиторами. Засоби, отримані в результаті випуску і продажу акцій, формують власний капітал А. т. Він може збільшуватись шляхом наступних випусків акцій та вкладення частини прибутку в розширення виробництва. З прибутку власникам акцій щорічно виплачують дивіденди. Перед тим певна частина прибутку А. т. витрачається на оплату податків державі, зарплату персоналові, поповнення резервного фонду тощо. Засоби, отримані А. т. від випуску і продажу облігацій, становлять його позичковий капітал, а власникам облігацій щорічно виплачується твердий процент. А. т. поділяються на два основних типи: відкриті – акції яких вільно продаються і купуються всіма бажаючими. В деяких країнах (наприклад, США) такі А. т. називають публічними. Закриті – акції яких не поступають у вільний продаж, а розподіляються серед засновників. Середня кількість акціонерів в А. т. США становить близько 60 тисяч, а у наймогутніших публічних А. т. їх чисельність перевищує 3 млн. У закритих А. т. їх кількість становить до 300 чол. Власник акції має формальне право брати участь в управлінні Ат., оскільки володіння акцією дає йому право голосу при обранні керівних органів, а власник облігації такого права не має. Кількість акціонерів у розвинутих країнах Заходу постійно зростає (за винятком періоду економічних криз). Так, в США їх чисельність з 1929 по 1994 р. зросла з 1 млн. до понад 50 млн. На початку 90-х років середній прибуток найманого працівника на дивіденди становив близько 10 проц. його щорічного заробітку. Зростаюче поширення акцій серед робітників і службовців та збільшення дивідендів частково долають їх відчуженість від засобів виробництва, посилюють матеріальну зацікавленість в діяльності А. т. Акціонерна форма підприємств використовується в процесі трансформації існуючої в Україні економічної системи, при роздержавленні економіки і власності, при формуванні різних форм власності у промисловості та сільському господарстві. З її допомогою значно розширюється джерело нагромаджень, демократизується управління підприємствами, стає вагомішою участь робітників і службовців в управлінні виробництвом, зростає їхня матеріальна зацікавленість у використанні речових факторів виробництва, робочого часу, у пробудженні та розвитку їх творчої ініціативи. Продаж частини акцій головного підприємства своїм суміжникам, постачальникам гармонізує відносини спеціалізації, кооперування, прискорює міжгалузеве переливання капіталу, виробничих фондів.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Акціонерне товариство - Економічний словник