Організаційно-правові форми підприємств

Організаційно-правові форми підприємств – взаємопереплетіння відповідних форм об’єднання людей для спільної діяльності в межах певної структури з законодавчим закріпленням цих форм. До 0.- п. ф. п. в Україні віднесено всі види підприємств, а також кооперативи, орендні підприємства, споживчі товариства, спілки споживчих товариств, господарські товариства, асоціації, корпорації, консорціуми, концерни, дочірні підприємства, організації орендарів, організації покупців, політичні партії, громадські організації, релігійні організації, філіали,

представництва, а також організації, заклади, установи, які не здійснюють підприємницьку діяльність, інші об’єднання. До господарських товариств належать акціонерні товариства, товариства з обмеженою відповідальністю, товариства з додатковою відповідальністю, повні товариства, командитні товариства. Такий підхід (включення до О.-п. ф. п. і самих підприємств, і організаційно-правової форми їх функціонування та розвитку), не є науково коректним. Найважливіші О.-п. ф. п. – господарські товариства. З економічної точки зору акціонерне товариство – підприємство, об’єднання декількох фізичних або юридичних
осіб (підприємств), які формують свій капітал через випуск і продаж цінних паперів, передусім акцій, з метою отримання прибутку. Внаслідок цього формується власний капітал (різниця між вартістю акціонерного капіталу і борговими зобов’язаннями), який виконує такі основні функції: довготермінового фінансування, забезпечення кредитоспроможності, захисту прав кредиторів, економічної самостійності, розподілу активів і доходів та ін. З правової точки зору акціонерне товариство – організаційно-правова форма функціонування і розвитку підприємств, фірм, що базуються на статутному фонді, поділеному на визначену кількість акцій однакової номінальної вартості, учасники яких несуть відповідальність за зобов’язаннями лише майном підприємства. Товариство з додатковою відповідальністю – товариство, статутний фонд якого поділений на частки, розміри яких визначені установчими документами, а його учасники відповідають за зобов’язаннями своїми внесками до статутного фонду. За недостатності цих сум учасники товариства відповідають за його борги додатково належним їм майном в однаковому для них, кратному до внеску кожного розмірі. Повне товариство – товариство, учасники якого формують статутний фонд зі своїх внесків, провадять спільну підприємницьку діяльність і несуть необмежену і солідарну відповідальність за зобов’язаннями товариства (відповідальність усім своїм майном). Повне товариство не є юридичною особою, а отриманий прибуток розподіляється між учасниками відповідно до внесків. Учасник товариства відповідає за борги товариства незалежно від того, виникли вони після чи до його вступу в товариство. Командитне товариство – змішане товариство, в якому поєднуються повне товариство і товариство з обмеженою відповідальністю. Його дійсними (повними) членами є комплементарії, що провадять від імені товариства підприємницьку діяльність і повністю відповідають за його зобов’язання всім своїм майном. Друга частина учасників – командисти, які не беруть участі в підприємницькій діяльності, зокрема в управлінні товариством, і відповідають за його діяльність лише у межах свого внеску. Сукупний розмір часток внесків не повинен перевищувати 50% майна товариства, зазначеного в установчому договорі. Внески члени командитного товариства роблять у грошовій або матеріально-речовій формах. Якщо в цьому товаристві беруть участь два або більше учасників з повною відповідальністю, вони несуть повну відповідальність за борги товариства. Назва командитного товариства складається з прізвищ усіх або декількох дійсних членів чи одного комплементарія. Якщо у назву не включаються всі прізвища, вона набуває, наприклад, такого вигляду: “Ларін і К°”. Серед об’єднань, підприємств, згідно з чинним законодавством України, важливу роль відіграють корпорації, консорціуми та концерни.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Організаційно-правові форми підприємств - Економічний словник