Розділ 4. Фінанси підприємницьких структур – МОДУЛЬ 2

ФІНАНСИ

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ

МОДУЛЬ 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ОКРЕМИХ СФЕР І ЛАНОК ФІНАНСОВИХ ВІДНОСИН

Розділ 4. Фінанси підприємницьких структур

1. Які з перелічених відносин не входять до складу фінансів підприємств:

А) між підприємством і його робітниками;

Б) між підприємством та державою;

В) між робітниками підприємства та торговельними організаціями;

Г) між підприємствами?

2. Яку основну ставку оподаткування прибутку підприємств встановлено в Україні (%):

А) 25;

Б) 45;

В) 30;

Г) 15?

3. Фінанси підприємства

– це:

А) кошти, які зберігаються в касі бухгалтерії підприємства;

Б) кошти, що є на рахунку підприємства в банку;

В) економічні відносини, пов’язані з рухом грошових потоків, формуванням, розподілом і використанням доходів та грошових фондів суб’єктів господарювання у процесі відтворення;

Г) усі відповіді правильні.

4. За яким критерієм поділяють капітал на основний і оборотний:

А) за величиною вартості його структурних елементів;

Б) за формою участі у процесі виробництва та особливостями перенесення власної вартості на продукцію, що виробляється;

В) за сферою функціонування;

Г)

усі відповіді правильні?

5. Як підприємства відшкодовують вартість, що втрачають засоби праці внаслідок зношування:

А) відрахуванням відповідної суми з отриманого доходу;

Б) через амортизацію шляхом створення амортизаційного фонду;

В) відрахуванням відповідної суми з отриманого прибутку;

Г) правильної відповіді немає?

6. У чому виявляються відмінності обороту основних виробничих та оборотних виробничих фондів:

А) основні виробничі фонди обертаються за один виробничий цикл, а оборотні – за декілька;

Б) пасивна частина основних виробничих фондів обертається за декілька виробничих циклів, а їхня активна частина та оборотні фонди – за один цикл?

В) основні виробничі фонди обертаються за декілька виробничих циклів, а оборотні – за один;

Г) правильної відповіді немає?

7. Як називають витрати підприємства на виробництво продукції, виражені в грошовій формі:

А) ціна виробництва;

Б) вартість виробництва;

В) виробнича собівартість;

Г) усі відповіді правильні?

8. Суб’єкти якого добровільного об’єднання підприємств та організацій втрачають юридичну та господарську самостійність:

А) асоціації;

Б) концерну;

В) консорціуму;

Г) правильної відповіді немає?

9. Який напрям підприємницької діяльності підприємства найбільш важливий:

А) фінансовий;

Б) виробничий;

В) комерційний;

Г) важливі всі напрями?

10. Які ознаки характеризують одноособове господарство:

А) обмежена відповідальність;

Б) одержання додаткового доходу від спеціалізації;

В) повна самостійність;

Г) усі відповіді правильні?

11. Учасники товариства з обмеженою відповідальністю відповідають за борг товариства:

А) у межах належних їм внесків;

Б) у межах належних їм внесків і майном у розмірі, кратному внеску;

В) несуть солідарну відповідальність усім майном;

Г) правильної відповіді немає.

12. Валовий прибуток від реалізації продукції – це:

А) виручка від реалізації без ПДВ;

Б) грошове вираження вартості реалізованого товару без ПДВ, акцизів, знижок;

В) різниця між чистим доходом від реалізації і собівартістю реалізованої продукції;

Г) усі відповіді правильні.

13. Рентабельність – це:

А) частина прибутку, що залишається після відшкодування усіх витрат;

Б) абсолютний показник ефективності роботи підприємства;

В) відносний показник ефективності роботи підприємства;

Г) правильної відповіді немає.

14. Власні фінансові ресурси підприємства – це:

А) статутний фонд;

Б) прибуток;

В) резервний фонд;

Г) усі відповіді правильні.

15. Фінансові ресурси підприємства утворюються за рахунок:

А) тільки власних коштів;

Б) тільки позичкових коштів;

В) власних і позичкових коштів;

Г) правильної відповіді немає.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Розділ 4. Фінанси підприємницьких структур – МОДУЛЬ 2 - Фінансовий ринок