ПІДСУМКИ РОЗДІЛУ ІІІ

Розділ ІІІ Взаємодія тіл. Сила
ПІДСУМКИ РОЗДІЛУ ІІІ

– Якщо на тіло діє нескомпенсована сила, швидкість тіла буде змінюватися: збільшуватися, зменшуватися чи змінювати напрям.

– При відсутності сил або їх компенсації тіло зберігає свій початковий стан руху – перший закон Ньютона.

– Маса є мірою інертності тіла (інертна маса) і маса є мірою гравітаційної взаємодії тіл (гравітаційна/важка маса.)

– Масу тіла визначають на важільних терезах і вимірюють в СІ у кг, [m]CI = кг.

– Масу одиниці об’єму речовини називають

густиною. Густину визначають за формулою: р = ПІДСУМКИ РОЗДІЛУ ІІІ, [р]CI = кг/ м3.

– Прискорення показує зміну швидкості тіла за одиницю часу, [a]CI =м/с2.

– Сила – це фізична величина, яка є наслідком дії на тіло інших тіл і спричиняє деформацію та прискорення, .

– Сили, з якими тіла діють одне на одне, однакові за величиною і протилежні за напрямом – ІІІ-й закон Ньютона.

– Сила пружності прямо пропорційна видовженню пружини – закон Гука для пружної деформації розтягу-стиску: F = kx, [k]CI = Н/м.

– Силу вимірюють динамометром. Основна деталь приладу – стальна пружина.

– Якщо на

тіло діє декілька сил, їх потрібно векторно додати. Результат додавання називають рівнодійною всіх доданих сил: F = F1 + F2 + …

– Прискорення тіла прямо пропорційне рівнодійній силі F і обернено пропорційне масі тіла: ПІДСУМКИ РОЗДІЛУ ІІІ = ПІДСУМКИ РОЗДІЛУ ІІІ – ІІ закон Ньютона, ПІДСУМКИ РОЗДІЛУ ІІІ = m-ПІДСУМКИ РОЗДІЛУ ІІІ .

– Сила, з якою тіло діє на горизонтальну опору або вертикально розташований підвіс, називають вагою.

– Сила тяжіння, яка діє на тіло з боку Землі пропорційна масі тіла і розраховується по формулі Fтяж = mg.

– Сила тертя ковзання прямо пропорційна величині сили реакції опори Fтр= µ ∙ N.

– Вектор сили тертя ковзання напрямлений паралельно площині дотику в бік, протилежний до напрямку руху.

– Сила тертя спокою дорівнює і протилежна тій силі, яка не може зрушити тіло з місця.

– Тертя кочення набагато менше за тертя ковзання.

– В’язке тертя виникає при русі в рідині або газі і не має тертя спокою.

– Тиск дорівнює відношенню величини сили тиску до площі поверхні: р = ПІДСУМКИ РОЗДІЛУ ІІІ , [p]CI = Па = Н/м2 .

– Тиск в рідинах і газах передається в усі точки і в усіх напрямах однаково – закон Паскаля.

– Тиск рідини обчислюється за формулою: р = p∙g∙h і не залежить від форми посудини.

– Гідравлічний прес підсилює дію у стільки разів, у скільки площа великого поршня більша за площу малого поршня: F2/F1 = S2/S1.

– Нормальний атмосферний тиск становить р0 = 760 мм. рт. ст., або приблизно 100 000 Па. Одна атмосфера (позасистемна одиниця вимірювання тиску, як і мм. рт. ст.): 1 атм = 101 325 Па (точно).

– На тіло, занурене в рідину або газ, діє виштовхувальна сила, яка спрямована вертикально вгору і дорівнює вазі рідини (чи газу), що витіснена цим тілом.

– Сила Архімеда виникає через дію на поверхню тіла сил тиску з боку рідини чи газу. Ця сила не залежить від того, що знаходиться всередині тіла.

– Якщо тіло плаває – виштовхувальна сила дорівнює силі тяжіння.

– Тіло тоне, якщо його густина більша за густину рідини, в яку воно занурене, і плаває, якщо його густина менша за густину рідини.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


ПІДСУМКИ РОЗДІЛУ ІІІ - Фізика