Система виробничих відносин

Система виробничих відносин – сукупність виробничих відносин, що формуються у процесі безпосереднього виробництва, обміну, розподілу і споживання та поступове підпорядкування в процесі історичного розвитку підсистемі виробничих відносин сфери безпосереднього виробництва інших підсистем (сфер цієї системи), а також певному господарському механізму, у результаті чого система перетворюється на цілісність із властивими їй законами, з новими якостями, новим синергічним ефектом. С. в. в. між людьми формується і розвивається з приводу виробництва,

обміну, розподілу і споживання матеріальних і нематеріальних благ у різних сферах суспільного відтворення, внаслідок чого органічно поєднується з системою відносин економічної власності, причому остання комплексно виражає внутрішню сутність першої. С. в. в. існує лише в межах конкретного суспільного способу виробництва, а отже, певної суспільно-економічної формації. Внаслідок цього загальна економічна категорія (тобто така, що відображає виробничі відносини всіх суспільних способів виробництва – первіснообщинного, рабовласницького, феодального тощо) існує лише як чиста абстракція, яка наповнюється
конкретним змістом у процесі переходу від однієї економічної системи до іншої. При цьому водночас збагачується саме поняття С. в. в. Загалом виробничі відносини у кожній наступній суспільно-економічній формації базуються на складнішій системі продуктивних сил, а отже, значно багатших за змістом взаємовідносинах людини з природою та олюднюючих відносинах (при наданні послуг). Теоретичним вираженням цього процесу є істотне розширення категоріального апарату економічної науки, поява одних і модифікація інших економічних законів і категорій. Найбагатшою за своїм економічним змістом за сучасних умов є С. в. в. капіталістичного способу виробництва, вона наповнюється у розвинених країнах світу елементами соціалізації. їх особливістю є передусім те, що така система формується і розвивається передусім з приводу виробництва і привласнення послуг на відміну від попередніх С. в. в., які базувались на виробництві і привласненні матеріальних благ. Цілісність С. в. в. забезпечується насамперед виробничими відносинами сфери безпосереднього виробництва, а отже, виробництвом матеріальних благ і послуг. Своєю чергою, цілісності виробничим відносинам сфери безпосереднього виробництва надає основний економічний закон певного суспільного способу виробництва, а за умов капіталізму – виробництво додаткової вартості (див. Основний економічний закон), а також його органічний взаємозв’язок з основною суперечністю суспільного способу виробництва (див. Основна економічна суперечність). Крім того, цілісність С. в. в. забезпечується господарським механізмом.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Система виробничих відносин - Економічний словник