Свідок

Свідок – особа, про яку є дані, що їй відомі фактичні обставини, які належать до справи про адміністративне правопорушення, цивільної чи кримінальної справи. С. зобов’язаний з’явитися за викликом до суду в цивільній справі, до органу дізнання, слідчого, прокурора чи суду в кримінальній справі або до органу (службової особи), у провадженні якої знаходиться справа про адміністративне правопорушення, в зазначені ними місце й час і дати правдиві показання про відомі йому обставини, які підлягають встановленню у даній справі (ст. 41 ЦПК, ст.

68 КПК, ст. 272 Кодексу про адміністративні правопорушення). Не можуть бути допитані як С.: особи, які через свої фізичні або психічні вади не здатні правильно сприймати обставини, що мають значення для справи, і давати про них показання; захисник підозрюваного, обвинуваченого, підсудного – про обставини, які стали йому відомі у зв’язку з виконанням обов’язків захисника; представник потерпілого, цивільного позивача, цивільного відповідача у кримінальній справі або представник сторони чи третьої особи у цивільній справі – про обставини, які стали відомі йому у зв’язку з виконанням ним обов’язків представника
(ст. 69 КПК, ст. 42 ЦПК). Здатність особи правильно сприймати обставини, які мають значення для справи, встановлюється експертизою. У разі неявки С. на допит без поважних причин орган чи службова особа, яка його викликала, має право застосувати до нього привід через органи внутрішніх справ. За злісне ухилення від явки до суду, органів попереднього слідства чи дізнання С. несе адміністративну відповідальність (ст. ст. 1853, 1854 Кодексу про адміністративні правопорушення), а за відмову дати показання про відомі йому обставини у справі і за дачу свідомо неправдивих показань – кримінальну відповідальність (ст. ст. 178, 179 КК України). За перешкоджання явці С. до суду, органів попереднього слідства чи дізнання, примушування їх до відмови від дачі показань, підкуп С., погрозу помстою за раніше дані показання передбачена кримінальна відповідальність (ст. 180 КК). С., який бере участь у кримінальному процесі, має право на забезпечення його безпеки та безпеки членів його сім’ї і близьких родичів (ст. 2 Закону “Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві”), С. має право на відшкодування витрат, пов’язаних із явкою, вартістю проїзду до місця виклику і назад, витрати по найму житлового приміщення, добові, якщо він проживає в іншому населеному пункті. За С. також зберігається середній заробіток за місцем роботи за весь час, затрачений у зв’язку з явкою за викликом, або виплачується винагорода за відрив його від занять, якщо С. не є робітником чи службовцем (ст. 92 КПК, ст. 74 ЦПК, ст. 275 Кодексу про адміністративні правопорушення).

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Свідок - Довідник з правознавства