Тематичне оцінювання з теми “Хімічний зв’язок і будова речовини”

Тема 4

ХІМІЧНИЙ ЗВ’ЯЗОК І БУДОВА РЕЧОВИНИ

УРОК 66

Тема. Тематичне оцінювання з теми “Хімічний зв’язок і будова речовини”

Цілі уроку: узагальнити й скоригувати знання учнів з теми “Хімічний зв’язок і будова речовини”; визначити рівень навчальних досягнень учнів з теми, розуміння основних понять, уміння використовувати їх на практиці.

Тип уроку: контролю й коригування знань, умінь і навичок.

Форми роботи: письмова контрольна робота за варіантами.

Обладнання: Періодична система хімічних елементів

Д. І. Менделєєва, таблиця електронегативностей.

ХІД УРОКУ

I. Організація класу

II. Письмова контрольна робота

Учитель розподіляє варіанти, нагадує учням зміст завдань, час виконання і ключові моменти оформлення відповідей і систему оцінювання:

– завдання 1-6 – тестові, кожне завдання оцінюється в 0,5 бала, у сумі перші шість завдань – 3 бали;

– завдання 7-9 оцінюються по 2 бали, разом за дев’ять правильно виконаних завдань – 9 балів;

– завдання 10 пропонується виконувати учням, які претендують на оцінку 12 балів, оцінюється в 3 бали.

Отже, максимальна оцінка за правильно виконану роботу

становить 12 балів.

Час на виконання роботи – 40 хв.

Варіант І

1. Ковалентним називають хімічний зв’язок, що утворюється:

А) іонами;

Б) спільною електронною парою;

В) іонами та спільною електронною парою.

2. Ступінь окиснення атома Оксигену в оксидах дорівнює:

А) -2;

Б) 0;

В) -1.

3. У вузлах іонних кристалічних граток розміщені:

А) позитивно заряджені іони металів;

Б) негативно заряджені іони неметалів;

В) позитивно заряджені іони металів і негативно заряджені іони неметалів.

4. Дано рівняння реакції:

Zn + 2НСl = ZnCl2 + Н2

У цій реакції окислюються:

А) Цинк;

Б) Гідроген;

В) Хлор.

5. Найбільш полярним є ковалентний зв’язок між атомами:

А) Н-Сl;

Б) H-S;

В) H-N.

6. Елемент з електронною формулою 1s22s22p63s23p3 виявляє відповідно максимальний і мінімальний ступені окиснення:

А) -3 і +5;

Б) +3 і +5;

В) +3 і -5;

Г) -3 і +3.

7. Визначте вид хімічного зв’язку і тип кристалічних граток у сполуках: N2, HF, NH3, СН4, H2S, КСl.

8. Визначте ступені окиснення атомів у сполуках: As2O5, SO3, NH3, Сl2O7, НСl, O2.

9. Допишіть рівняння реакцій, виберіть рівняння зі зміною ступеня окиснення атомів. Укажіть для цього рівняння окисник і відновник:

A) Cu + Hg(NO3)2 Тематичне оцінювання з теми Хімічний звязок і будова речовини

Б) СuО + HNO3 Тематичне оцінювання з теми Хімічний звязок і будова речовини

10. Елемент головної підгрупи II групи масою 3,6 г повністю прореагував під час нагрівання з азотом об’ємом 1,12 л (н. у.). Визначте цей елемент. Складіть схему будови атома, електронну формулу.

Варіант II

1. Іонним називають хімічний зв’язок, що утворюється:

А) електростатичним притяганням між іонами;

Б) спільною електронною парою;

В) іонами та спільною електронною парою.

2. Ступінь окиснення атомів у простих речовинах дорівнює:

А) +1;

Б) 0;

В) -1.

3. У вузлах молекулярних кристалічних граток розміщені:

А) неполярні або полярні молекули;

Б) атоми;

В) позитивно заряджені іони металів і негативно заряджені іони неметалів.

4. Дано рівняння реакції:

Cu + 2O2 = 2СuО

У цій реакції відновником є:

А) атом Оксигену;

Б) іон O-2;

В) атом Купруму.

5. Укажіть ряд, у якому наведені лише неполярні молекули:

A) N2, РН3, Н2;

Б) N2, O2, СO2;

В) N2, Н2O, NH3.

6. Елемент з електронною формулою 1s22s22p63s23p5 виявляє відповідно максимальний і мінімальний ступені окиснення:

А) +5 і -3;

Б) +5 і -1;

В) +7 і -1;

Г) +7 і +1.

7. Визначте вид хімічного зв’язку й тип кристалічних граток у сполуках: SO3, NCl3, ClF3, Br2, H2O, NaCl.

8. Визначте ступені окиснення атомів у сполуках: Mn2O7, СO2, РН3, SO2, Р2O5, H2Se.

9. Допишіть рівняння реакцій, виберіть рівняння зі зміною ступеня окиснення атомів. Укажіть для цього рівняння окисник і відновник:

A) Na + H2O Тематичне оцінювання з теми Хімічний звязок і будова речовини

Б) NaOH + НСl Тематичне оцінювання з теми Хімічний звязок і будова речовини

10. Оксид елемента головної підгрупи II групи масою 2,8 г повністю розчинився в хлоридній кислоті масою 3,65 г. Визначте цей елемент. Складіть схему будови атома, електронну формулу.

Варіант III

1. Речовина з молекулярною формулою F2 утворена хімічним зв’язком:

А) іонним;

Б) ковалентним полярним;

В) ковалентним неполярним.

2. Ступінь окиснення лужних металів у сполуках дорівнює:

А) +1;

Б) 0;

В) -1.

3. У вузлах атомних кристалічних граток розміщені:

А) полярні й неполярні молекули;

Б) атоми неметалів;

В) позитивно заряджені іони металів і негативно заряджені іони неметалів.

4. Дано рівняння реакції:

2HgO = 2Hg + О2

У цій реакції окисником є:

А) атоми Меркурію;

Б) іони Hg+2;

В) іони О-2.

5. Укажіть ряд, у якому наведено лише іонні сполуки:

А) КСl, ZnBr2, Аl2O3;

Б) HF, SO3, H2SO4;

В) K2SiO3, NO2, HBr.

6. Елемент з електронною формулою 1s22s22р63s23р2 виявляє відповідно максимальний і мінімальний ступені окиснення:

А) +2 і -2;

Б) +4 і -4;

В) +2 і -4;

Г) +4 і -2.

7. Визначте вид хімічного зв’язку й тип кристалічних граток у сполуках: СO2, РН3, Н2, OF2, O2, KF.

8. Визначте ступені окиснення атомів у сполуках: КВr, МnO2, Сr2O3, CaS, Al2S3, N2O5.

9. Допишіть рівняння реакцій, виберіть рівняння зі зміною ступеня

Окиснення атомів. Укажіть для цього рівняння окисник і відновник:

A) Fe2O3 + HCl Тематичне оцінювання з теми Хімічний звязок і будова речовини

Б) Fe2O3 + H2 Тематичне оцінювання з теми Хімічний звязок і будова речовини

10. У реакції з елементом головної підгрупи III групи масою 5,4 г повністю прореагував хлор об’ємом 6,72 л (н. у.). Визначте цей елемент. Складіть схему будови атома, електронну формулу.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Тематичне оцінювання з теми “Хімічний зв’язок і будова речовини” - Плани-конспекти уроків по хімії