ВИМОВА ПРИГОЛОСНИХ ЗВУКІВ. УПОДІБНЕННЯ ПРИГОЛОСНИХ

ФОНЕТИКА. ГРАФІКА. ОРФОЕПІЯ. ОРФОГРАФІЯ

§ 29. ВИМОВА ПРИГОЛОСНИХ ЗВУКІВ. УПОДІБНЕННЯ ПРИГОЛОСНИХ

Про те, як один звук впливає на інший, як правильно написати слово із приголосним, який звучить невиразно, та взагалі про правильну вимову

226 Вимовте вголос слова, звертаючи увагу на глухі приголосні, позначені виділеними буквами. Визначте позицію цих звуків у словах (перед голосним чи приголосним, глухим чи дзвінким). Простежте, у якій з колонок вказані звуки звучать чітко, виразно, а в якій – як парні їм дзвінкі. Зробіть висновок про

особливості вимови глухих приголосних.

ВИМОВА ПРИГОЛОСНИХ ЗВУКІВ. УПОДІБНЕННЯ ПРИГОЛОСНИХ

Чітка вимова

В українській мові приголосні в кінці слів, а також у середині слів перед голосними вимовляємо чітко, виразно.

Уподібнення

Приголосні, що стоять поруч, можуть впливати один на одного.

Наближення у звучанні одного приголосного звука до іншого називають уподібненням. НАПРИКЛАД: пишемо просьба, а вимовляємо [проз’ба], бо глухий [с’] перед дзвінким [б] уподібнився до нього за дзвінкістю.

ВИМОВА ПРИГОЛОСНИХ ЗВУКІВ. УПОДІБНЕННЯ ПРИГОЛОСНИХ

ВИМОВА ПРИГОЛОСНИХ ЗВУКІВ. УПОДІБНЕННЯ ПРИГОЛОСНИХ

227 Прочитайте правильно слова, користуючись транскрипцією. Поясніть вимову

звуків, позначених виділеними буквами.

ЗРАЗОК. У слові боротьба звук, позначений виділеною буквою, під впливом дзвінкого [б] вимовляємо як дзвінкий [д’].

Вишгород [вижгород], на флешці [флес’ц’і], легкий [леихкий], берізка [беир’ізка], танці [тан’ц’і], радість [рад’іс’т’], на доріжці [дор’із’ц’і], білочці [б’ілоц’:і], зсадити [с:адити], зжитися [ж:итис’а].

ВИМОВА ПРИГОЛОСНИХ ЗВУКІВ. УПОДІБНЕННЯ ПРИГОЛОСНИХ

228 Прочитайте речення. Випишіть слова, за вимови яких відбувається уподібнення приголосних. Вимовте ці слова відповідно до норм орфоепії та запишіть фонетичною транскрипцією. Підкресліть звуки, які уподібнюються Скористайтеся орфоепічним словником.

ВИМОВА ПРИГОЛОСНИХ ЗВУКІВ. УПОДІБНЕННЯ ПРИГОЛОСНИХ

ВИМОВА ПРИГОЛОСНИХ ЗВУКІВ. УПОДІБНЕННЯ ПРИГОЛОСНИХ

1. У лузі пахне вогкою травою (О. Гончар). 2. З туману тихо, мов русалки, ідуть берізки до води (Д. Іванов). 3. Чого б ти не навчався, ти навчаєшся для себе (Петроній).

4. А небо засніжене ніжно так ніжиться (О. Лященко). 5. Солодкий мед духмяно пахне в ніч (Г. Овсієнко). 6. Життя, кажуть, зжити – не поле перейти (Панас Мирний). 7. Ген-ген поміж кущів малини переповз по стежці вуж (Є. Гуцало). 8. Тепле слово і кішці приємне (Нар. творчість).

229 ЧОМУ ТАК? Поміркуйте, чому в усному мовленні можна сплутати подані нижче слова.

1. Мишці – (у) мисці. 2. Казці – (у) касці.

230 Прочитайте речення спершу так, щоб кінцевий звук у префіксах виділених слів вимовлявся як [с], а потім – як [з]. Від чого це залежить?

ЗРАЗОК. Безпечний – [беизпечний] і [беиспечний].

1. Та раптом пісня з закутків нічних розсипалась, як бісер, край дороги (Ю. Вавринюк). 2. Вербова гілка на столі у мене розцвіла… (М. Рильський). 3. Безтурботний і від води товстіє (Нар. творчість).

231 Прочитайте речення, дотримуючись правил орфоепії. Визначте, у якому з виділених слів префікс з вимовляємо як [ж], у якому – як [с], а в якому – як [з]. Від чого це залежить?

1. Зерно до зерна треба зжати сповна 2. Із чужого воза і посеред дороги зсадять. 3. Хто знання має, той мур зламає (Нар. творчість ).

232 Життєва ситуація. Уявіть, що вчитель фізкультури попросив вас повідомити (усно) ваших однокласників про проведення шкільних олімпійських ігор. Чи зможете ви правильно вимовити назви видів спорту в поданому оголошенні?

ВИМОВА ПРИГОЛОСНИХ ЗВУКІВ. УПОДІБНЕННЯ ПРИГОЛОСНИХ

233 Запишіть слова фонетичною транскрипцією.

Сніданок, книжці, донечці, зсунути, безжурний, сережка, швидко, легко, молотьба, дивуєшся, віднімається.

234 І. Прочитайте слова, вимовляючи дзвінко звуки, які позначені виділеними буквами. Поясніть написання цих слів. Для цього усно змініть слово або доберіть спільнокореневе так, щоб після сумнівного приголосного був голосний звук.

ВИМОВА ПРИГОЛОСНИХ ЗВУКІВ. УПОДІБНЕННЯ ПРИГОЛОСНИХ

Грядка, солодкий, редька, берег, голуб, гребти, рибка, близько, везти, гризти, мотузка, сережки, стружка, ніжка, дужка, мажте.

II. Запишіть фонетичною транскрипцією два слова (на вибір).

Сумнівний приголосний

Щоб правильно написати слово із сумнівним приголосним, потрібно так змінити слово чи дібрати до нього спільнокореневе, щоб після цього приголосного був голосний. НАПРИКЛАД: кігті, бо кіготь; ложка, бо ложечка.

Написання деяких слів не можна перевірити за допомогою правила. У таких випадках слід звернутися до словника. НАПРИКЛАД: вокзал, призьба, футбол та ін.

Орфограма

Буква, що позначає сумнівний приголосний звук

235 І. Спишіть слова, розкриваючи дужки. Поряд запишіть перевірне слово (де це можливо). Написання слів, до яких не можна дібрати перевірне слово, перевірте за словником.

Лю(д, т)ський, фу(д, т)больний, боро(д, т)ьба, бере(г, х)ти, ски(б, п)ка, ва(ж, ш)ко, ни(з, с)ько, ні(г, х)тик, бри(з, с)ки, кі(х, г)ті, при(з, с)ьба, моло(д, т)ьба, сте(ж, ш)ка, у ді(ж, з)ці, дьо(г, х)тьо – вий, во(к, г)зал, баске(т, д)бол, у ло(ж, з)пі.

II. Підкресліть слова, за вимови яких відбувається уподібнення приголосних. Виділені слова запишіть фонетичною транскрипцією. За потреби скористайтеся орфоепічним словничком, поданим у додатках.

236 ПОПРАЦЮЙТЕ В ПАРАХ. Розподіліть між собою групи слів. Продиктуйте один одному слова, дотримуючись норм вимови глухих і дзвінких приголосних. Перевірте написане.

1. Легкий, айсберг, подружці, натхнення, підказка, довідка, боротьба, ліжко.

2. Вогкий, кігті, дочці, солодкий, просьба, смужка, ходьба, рідко.

Культурне мовлення

Орфоепічний тренажер

Вимовте чітко слова, дотримуючись поданої інструкції.

Звуки [б], [д], [з], [ж] вимовляйте дзвінко, не допускаючи їх оглушення:

Дуб, горб, лісоруб, будка, обпікся, швидко, кладка, хід, розвідка, прудко, берізка, чорногуз, гарбуз, низка, верболіз, казка, боягуз, в’язка, стежка, доріжка.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


ВИМОВА ПРИГОЛОСНИХ ЗВУКІВ. УПОДІБНЕННЯ ПРИГОЛОСНИХ - Українська мова