ДІЄПРИСЛІВНИКОВИЙ ЗВОРОТ

МОРФОЛОГІЯ. ОРФОГРАФІЯ
& 26. ДІЄПРИСЛІВНИКОВИЙ ЗВОРОТ

311. Прочитайте речення. Визначте дієприслівники. Які дієприслівники мають залежні від них слова? Які дієприслівники таких слів не мають?

1. Переночувавши, Хмельницький удосвіта рушив назустріч ворогам (Літопис Самійла Величка). 2. Богун підводиться поволі, свій люд і край рятуючи з неволі (А. Малишко). 3. Степом широким, припавши до гриви, месник летів на пекельнім коні (Олександр Олесь). 4. Втомившись, щаблюками вершники б’ють навмання (М. Стельмах).

– Які пам’ятні місця,

пов’язані зі згаданими в реченнях історичними особами, ви знаєте? У відповіді вживайте дієприслівники.

Дієприслівник із залежними від нього словами називають дієприслівниковим зворотом.

У реченні дієприслівниковий зворот завжди є обставиною: В кривавих січах натомившись гірко, на Хортицю вернулись козаки (В. Бровченко). Дієприслівниковий зворот – один член речення.

На письмі дієприслівниковий зворот завжди виділяють комою або комами незалежно від його місця в реченні:

Дністер тече, розштовхуючи гори (В. Василашко). Дністер, розштовхуючи гори, тече. Розштовхуючи гори, Дністер тече.

В усному

мовленні дієприслівникові звороти виділяють паузами.

312. Прочитайте речення, правильно їх інтонуючи. Визначте дієприслівникові звороти, поясніть розділові знаки при них.

1. Козак безмежно любить Україну, над усе цінуючи волю (Зі Статуту дитячої козацької організації). 2. І хто такий отой козак Мамай? Він, списа увіткнувши в небокрай, перебирає пальцями бандуру (А. Бортняк). 3. Запорожець, підгорнувши ноги, виграє на бандурі (О. Стороженко). 4. Козак Мамай гострив шаблю щодня, бо й тупив що дня, від каїнів усяких одбиваючись (О. Ільченко). 5. Виділяючи новим козакам на Січі місце, курінний отаман казав: “Оце, синку, твій дім!” (Народна творчість). 6. Закричали сірі гуси, в вирій летячи, заспівали козаченьки, в похід ідучи (Л. Боровиковський).

– Кого в одному з речень названо каїнами? Які людські риси передає це слово?

Поясніть його походження.

– Що ви знаєте про легендарного козака Мамая? Дайте відповідь одним реченням, ускладненим дієприслівниковим зворотом (усно).

ДІЄПРИСЛІВНИКОВИЙ ЗВОРОТ

Народна картина “Козак Мамай”

ДІЄПРИСЛІВНИКОВИЙ ЗВОРОТ

Давид Бурлюк. Козак Мамай (1914)

ДІЄПРИСЛІВНИКОВИЙ ЗВОРОТ

Юрій Журавель. Козак Мамай (2014)

Роздивіться зображення козака Мамая, виконані митцями різних епох. Порівняйте їх. Що залишається спільним у цьому образі? Який із козаків вам подобається найбільше? Обгрунтуйте свій вибір.

313. Перепишіть, розставляючи пропущені розділові знаки. Дієприслівникові звороти підкресліть як члени речення.

1. Добре попрацювавши краще відпочиватимеш. 2. Поспиш в охоту зробивши роботу. 3. Лінь лежачи на печі змерзне. 4. Завзятий відпочиває обтираючи піт а ледачий мучиться перевертаючись на другий бік. 5. Не спечеш калачі сидячи на печі. 6. Добро втративши наживеш нове честь утративши навік пропадеш.

– Позначте у словах орфограму “літера и в суфіксах дієприслівників”.

314. Перепишіть, уставляючи на місці крапок дібрані з довідки дієприслівникові звороти.

1. Справжнього друга взнаєш,… . 2. Людину пізнаєш, … . 3. … , добро переймеш,… наберешся лиха. 4. …, поговорімо ладком. 5. …, треба план на завтра мати.

ДОВІДКА

Сівши рядком,… із ним розлучившись…. з’ївши з нею пуд солі. З добрим подружившись,…, з лихим зійшовшись,…. Лягаючи спати….

– Записані речення прочитайте, дотримуючи правильної інтонації.

315. Складіть і запишіть речення відповідно до поданих схем.

ДІЄПРИСЛІВНИКОВИЙ ЗВОРОТ

Якщо два чи більше дієприслівникових звороти стоять упідряд, вони є однорідними обставинами, тому між ними ставлять кому:

Умившись у гірському потоці, простягнувшись у пахучій долині, під голову гори поклавши, спочину в краю буковинськім (М. Нагнибіда).

Кому не ставлять, якщо дієприслівникові звороти з’єднані неповторюваним сполучником: Степ, струснувши росу та зігнавши тіні, горить жовто-зеленим кольором (Панас Мирний).

316. Перепишіть, розставляючи пропущені розділові знаки. Дієприслівникові звороти підкресліть як члени речення.

1. По вулицях стояли високі кам’яні будинки червоніючи цеглою виблискуючи вибіленими боками. 2. Хмари заступали світ сонця пересувалися з місця на місце одна одну доганяючи одна другу переганяючи й кидали свою тінь на землю. 3. А хто ж то такий спитала бабуся підступаючи до дівчини і зазираючи їй прямо у вічі.

Із творів Панаса Мирного

– Поясніть розділові знаки в реченні з прямою мовою.

– Накресліть схему першого речення.

317. Перепишіть, уставляючи пропущені літери та розставляючи розділові знаки.

1. Радіюч.. промінню золотому на мить якусь ми зорі забува..м (В. Грінчак). 2. Сад нах..ливш.. срібні віти пісні пташині пр..гадав (В. Сосюра). 3. Падаюч.. з дер..ва і лягаюч.. на землю листя тихо і якось таємно шел..стіло (Б. Грінченко). 4. Куняє хмара звивш..сь у клубочок (С. Йовенко). 5. Не віт..р а буря завіяла метуч.. цілі гори снігу по з..млі (Панас Мирний).

– Дієприслівникові звороти підкресліть як члени речення.

318. Прочитайте. Визначте дієприслівникові звороти, виражені фразеологізмами, розкрийте значення кожного. Зверніть увагу на вживання в реченнях розділових знаків.

1. Промовець говорив не переводячи духу. 2. Ледве переводячи дух, футболіст метався полем. 3. Почувши новину, тренер завмер зціпивши зуби. 4. Отримавши гарну оцінку, додому учень ішов тримаючи хвіст бубликом. 5. Сестра не звикла сидіти склавши руки.

Дієприслівникові звороти-фразеологізми, які стоять після присудків-дієслів, комами не виділяють: Тікати не чуючи ніг. Сидіти склавши руки.

Якщо виражений фразеологізмом дієприслівниковий зворот стоїть перед дієсловом-присудком, його виділяють комою: Не чуючи ніг, тікати. Склавши руки, сидіти.

319. Прочитайте. Поясніть уживання розділових знаків.

1. Не сиди склавши руки, то не буде й скуки (Народна творчість). 2. Згорнувши руки, сидіти сором (О. Кониський). 3. Оповідки, легенди, перекази про Довбуша хлопчик слухав затамувавши подих (М. Іщенко). 4. Зціпивши зуби, ми обережно ступали і, хруснувши сухою гілкою, зупинялися, озирались і слухали. 5. Я працював зціпивши зуби й майже не спочиваючи (В. Винниченко).

320. Прочитайте фразеологізми. Розкрийте їх значення, увівши до самостійно складених речень. Речення запишіть.

Повісивши голову; опанувавши себе; схиливши коліна; опустивши руки; роззявивши рота.

– У записаних реченнях поясніть розділові знаки.

Яке почуття увиразнюють подані фразеологізми? Звіртеся зі Словничком назв почуттів.

321. Перепишіть, уставляючи пропущені літери та розставляючи розділові знаки.

1. Обіперш..сь вітрові на спину кричить Тарасова гора Нема на світі України немає другого Дніпра (В. Симоненко). 2. Гуртом зібравшись у з..млянці бійці співають “Заповіт” (М. Нагнибіда). 3. І струни говорять в кістлявих руках Обріс мохом сірий камінь в полі лежач., зажурились козаченьки, дома сидяч.. (Л. Боровиковський). 4. То не маки процвітали густу траву пр..крашаюч… То козаки поле вкрили кониченьків попасаюч.. (П. Куліш). 5. Народна пісня супроводжує увесь людський вік, поетизуюч.. працьовитість доброту щ..рість вірність (За О. Деєм).

– Підкресліть дієприслівникові звороти як члени речення.

– Поясніть розділові знаки в реченнях із прямою мовою.

– Укажіть речення, ускладнене однорідними членами.

322. Я – редактор. Відредагуйте речення, запишіть їх (деякі слова можна пропустити або замінити іншими).

ДІЄПРИСЛІВНИКОВИЙ ЗВОРОТ

1. Побачивши картини Катерини Білокур, мене охопило зачарування. 2. Прокинувшись уранці, мене здивував сніг. 3. Закутавшись у шарф, мені стало не холодно. 4. Йдучи парком, привертають увагу засніжені ялинки. 5. Побачивши таку красу, моє серце сповнилося радістю.

ПІДКАЗКА

Дія, яку означає дієприслівник, виконується тим же підметом-іменником, що й дія, названа дієсловом-присудком.

НЕПРАВИЛЬНОПРАВИЛЬНО

НЕПРАВИЛЬНОИЛЬНО

Прочитавши лист,

Мене охопила радість

Прочитавши лист,

Я відчув радість.

КОМИ ПРИ ОДИНИЧНОМУ ДІЄПРИСЛІВНИКУ

323. Прочитайте прислів’я. Визначте одиничні дієприслівники, з’ясуйте місце кожного стосовно дієслова-присудка. Обгрунтуйте вживання або невживання розділових знаків.

1. Сказавши, пошкодуєш тисячу разів, змовчавши, пожалієш один раз. 2. Скажеш, не подумавши, – клопоту не оберешся. 3. Залізо випробовують куючи, а коня вчать їздячи.

ОДИНИЧНИЙ ДІЄПРИСЛІВНИК (дієприслівник, при якому немає пояснювальних слів)

НЕ ВИДІЛЯЮТЬ КОМАМИ

ВИДІЛЯЮТЬ КОМАМИ

Якщо стоїть після дієслова-присудка, має значення обставини способу дії та відповідає на питання

Як? яким способом? (своїм значенням близький до прислівника):

Пішов козак сумуючи (Т. Шевченко).

Остап стояв вагаючись (М. Коцюбинський).

Якщо стоїть перед або після після дієслова-присудка і означає додаткову дію: Нюхаючи, не наситишся.

Не розвертайся, доїхавши (Народна творчість).

324. Перепишіть. Поясніть уживання розділових знаків.

1. Ліси стоять замислившись (Ю. Яновський). 2. Ліс на хвилину примовк, ані шелесне завмерши (М. Луків). 3. Зима, скрадаючись, повіяла крилом (Є. Маланюк). 4. А я дивлюсь зітхаючи і мчуся, сніг збиваючи (Г. Коваль). 5. Земля, світаючи, всміхалась (Є. Гуцало). 6. Я йшов не поспішаючи (Л. Первомайський). 7. Грім, бухикаючи, зависав між небом і землею (М. Стельмах). 8. Із вирію летять курличучи ключі (М. Зеров). 9. Чи то степ бринить, нагріваючись? (Олесь Гончар).

– Позначте вивчені орфограми.

325. Перепишіть речення. Підкресліть члени речення. Поясніть уживання розділових знаків.

1. Співають ідучи дівчата (Т. Шевченко). 2. Співають, ідучи в вечірній млі, дівчата (Л. Вишеславський). 3. По вулиці ідуть співаючи дівчата (В. Сосюра). 4. А ще ж так недавно я, співаючи, ходив лугом (М. Стельмах). 5. До мети, співаючи, я ладен з вами йти (Д. Павличко). 6. Медом лине повітря у груди, любо пісню співать ідучи (B. Сосюра). 7. Йдучи, наша казка стомилась (М. Вінграновський). 8. Ніхто не спиниться йдучи (Олександр Олесь).

– Розкрийте зміст вислову Пісня вижила й довела, що прекрасне завжди сучасне (М. Луків). Уживайте одиничні дієприслівники.

326. Перепишіть. Розставте пропущені розділові знаки.

1. Краще вмерти біжачи, аніж жити гниючи (І. Багряний). 3. Раділи люди встаючи (Т. Шевченко). 4. Співає українець воюючи. Співає журячись. Співає хату муруючи (О. Ільченко). 5. Люд похнюпивсь зажурившись (Б. Грінченко). 6. І никла щулячись біда (М. Самійленко). 7. Навчаючись не дай думкам заснути (Фірдоусі).

– Дієприслівники підкресліть як члени речення.

– Поясніть, як ви розумієте рядок з поезії Ігоря Муратова: Міцнію беручи. Віддавши, багатію. Поясніть уживання в цих реченнях розділових знаків.

327. Перепишіть, уставляючи пропущені літери та розставляючи розділові знаки.

1. Як ви гарно співали йдуч.. із далекого поля! (Б. Олійник). 2. Повагом чвалає студент щось намугикує йдуч.. (Олесь Гончар). 3. Чого ж я йдуч.. додому шелещу у чужій соломі? (М. Василенко). 4. Юрко ще співав ідуч.. сам улицями додому (П. Куліш). 5. Співають хлопці їдуч.. в кіно (Д. Павличко). 6. Що робиться Стовпотворіння Вавилонське повторювала чергова перевіряючи вхідні квитки (Зірка Мензатюк).

Визначте в реченнях фразеологізми, розкрийте значення кожного.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


ДІЄПРИСЛІВНИКОВИЙ ЗВОРОТ - Українська мова