ТИП ПЛОСКІ ЧЕРВ’ЯКИ (PLATHEMINITHES) – ПІДЦАРСТВО БАГАТОКЛІТИННІ (METAZOA)

Довідник з біології

ТВАРИНИ

ЦАРСТВО ТВАРИНИ

ПІДЦАРСТВО БАГАТОКЛІТИННІ (METAZOA)

ТИП ПЛОСКІ ЧЕРВ’ЯКИ (PLATHEMINITHES)

Сучасній науці відомо понад 13 тис. видів плоских черв’яків – нижчих багатоклітинних тварин, вільно-існуючих або паразитич­них, – які поширені по всій земній кулі. Вони живуть у грунті, у воді (прісній та солоній), а більша частина їх паразитує в організ­мі різних тварин і людини.

Основні ароморфози типу: білатеральна симетрія тіла; розви­ток мезодерми й систем органів.

Морфофізіологічна характеристика

типу. Плоскі черв’яки мають двосторонню, або білатеральну, симетрію тіла. Тіло сплюс­нуте в дорсовентральному напрямі (найхарактерніша зовнішня ознака). Довжина від 0,2 мм. до 18 м. Форма його, як правило, стрі­чкоподібна або листкоподібна. Стінка є шкірно-м’язовим мішком, який складається з шару шкірного епітелію та трьох шарів гладкої мускулатури – кільцевого, поздовжнього та діагонального.

У паразитичних черв’яків поверхневий покривний шар набу­ває особливої будови. Як показали електронно-мікроскопічні до­слідження, він перетворений на тегумент, що втратив клітинну будову, в зовнішній частині якого

знаходиться цитоплазма з ве­ликою кількістю вакуолей, мітохондрій і гранул. За допомогою цитоплазматичних тонких тяжів цей шар з’єднується з глибше розташованим внутрішнім шаром, який знаходиться під поздов­жніми та кільцевими м’язами. Занурена частина тегумента є грушоподібними ділянками цитоплазми, що містять ядра. Всере­дині шкірно-м’язового мішка розташовуються внутрішні органи, простір між якими заповнений особливою рихлою сполучною тканиною – паренхімою, в якій нагромаджуються запасні пожи­вні речовини. Порожнина тіла відсутня.

У плоских черв’яків розвинена травна, видільна, нервова й статева системи. Дихальна та кровоносна системи відсутні. Тра­вна система представлена ротом, глоткою, стравоходом і двома кишковими каналами – прямими або розгалуженими. Рот, глот­ка та стравохід, які вистелені кутикулою, складають передній, ектодермальний відділ травної трубки, кишечник – середній ентодермальний відділ. У ньому відбувається травлення та всмокту­вання їжі. Закінчується кишечник сліпо. Анального отвору не­має. Неперетравлені залишки їжі викидаються через рот. У де­яких плоских черв’яків (стрічкові) травна система відсутня.

Видільна система протонефридіального типу, що складаєть­ся із спеціалізованих термінальних, або зірчастих, клітин, розки­даних по всьому тілу, і системи гіллястих канальців, які відхо­дять від них (рис. 53). У середині кожної клітини знаходиться порожнина з пучком війок. Електронно-мікроскопічні дослі­дження показали, що стінки початкової ділянки канальців зірча­стих клітин складаються з подовжньо розташованих щільних ци­топлазматичних тяжів, розділених найтоншими щілиноподібни­ми просвітами, затягнутими слизистою плівкою. Через ці щіли­ноподібні отвори поступають рідкі продукти дисиміляції та над­лишок рідини, які підлягають видаленню.

ТИП ПЛОСКІ ЧЕРВЯКИ (PLATHEMINITHES)   ПІДЦАРСТВО БАГАТОКЛІТИННІ (METAZOA)

Рис. 53. Електронно-мікроскопічна схема будови протонефридіальної клітини: 1 – зірчаста частина миготливої клітини; 2 – цитоплазматичні тяжі; З – трубка (внутрішньомиготливе полум’я).

Канальці з’єднуються між собою, утворюють два латеральні канали, які зливаються та відкриваються непарною порою виділення на задньому кінці тіла. Рух війок у клітинах і канальцях створює струм рідини у напрямку до отвору виділення. Протонефридіальна система видаляє продукти дисиміляції та регулює тиск осмосу.

Нервова система представлена двома нервовими вузлами (гангліями), які знаходяться в передньому кінці тіла й поєднані комісурами. Від них відходять уздовж тіла нервові стовбури, з яких є най­більш розвинутими бічні. Нервові стовбури з’єднуються між со­бою комісурами, утворюючи систему, названу ортогоном. До ор­ганів чуття відносяться нервові чутливі закінчення (сенсили).

Переважна більшість плоских черв’яків гермафродити, тобто кожна особина має чоловічу та жіночу статеву систему складної будови. Вона містить статеві залози – гонади (яєчники та сім’я­ники), ряд залоз, які забезпечують зиготу поживними речовина­ми та яєчними оболонками, і складну систему протоків, що виво­дять статеві продукти. Паразитичні черв’яки мають складні цик­ли розвитку з наявністю однієї або декількох стадій і зміною декі­лькох господарів.

У плоских черв’яків (планарія та інші) виражена регенера­ція, що забезпечується клітинами паренхіми.

Біологічний прогрес групи паразитичних черв’яків здійсню­ється завдяки різним механізмам пристосування до проживання в організмі господаря, переважному розвитку статевої системи та високій плодючості.

Класифікація. Тип плоскі черв’яки включає 3 класи: 1. Клас Війчасті черв’яки (Turbellaria). 2. Клас Сисуни (Trematoda). 3. Клас Стрічкові черв’яки (Cestoda). Паразити людини відносяться до двох останніх класів.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


ТИП ПЛОСКІ ЧЕРВ’ЯКИ (PLATHEMINITHES) – ПІДЦАРСТВО БАГАТОКЛІТИННІ (METAZOA) - Довідник з біології