ТИП КРУГЛІ ЧЕРВ’ЯКИ (NEMATHELMINTHES) – ПІДЦАРСТВО БАГАТОКЛІТИННІ (METAZOA)

Довідник з біології

ТВАРИНИ

ЦАРСТВО ТВАРИНИ

ПІДЦАРСТВО БАГАТОКЛІТИННІ (METAZOA)

ТИП ПЛОСКІ ЧЕРВ’ЯКИ (PLATHEMINITHES)

Представники типу Круглі черв’яки поширені повсюдно. Зу­стрічаються вільноживучі круглі черв’яки і паразити людини, тварин і рослин. їх розміри – від десятків і сотень мікрометрів (грунтові нематоди) до декількох метрів (нематода кашалота). Кількість видів – близько 500 тис.

Основні ароморфози типу: первинна порожнина тіла; наяв­ність заднього відділу кишечнику й анального отвору; різностатеві.

Морфофізіологічна характеристика типу. Найхарактерні­шою зовнішньою ознакою служить не сегментоване, циліндрове або веретеноподібне тіло, загострене з обох кінців. На поперечно­му зрізі воно являє собою форму кола, звідки й походить назва черв’яків.

Стінка тіла круглих черв’яків представлена шкірно-мускуль­ним мішком, до складу якого входять кутикула, гіподерма (епі­теліальна тканина) і один шар поздовжніх м’язових волокон. Ку­тикула не має клітинної будови, вона виділяється гіподермою; основна її функція – захисна.

Порожнина тіла первинна (псевдоцель). Вона є простором між стіною тіла і внутрішніми органами, що заповнений рідиною і не має епітеліального вистилання. Порожнинна рідина виконує функцію гідроскелета, а також бере участь в обміні речо­вин.

Травна трубка має три відділи – передній, середній і задній. Вона починається ротовим і закінчується анальним отвором. Ро­товий отвір оточений кутикулярними губами. У деяких круглих черв’яків (гострик) стравохід утворює розширення – бульбус.

Система виділення представлена шкірними залозами – видо­зміненими протонефридіями. Рідкі продукти обміну поступають у порожнинну рідину, де знешкоджуються особливими клітинами, потім через шкірні залози виділяються назовні.

Нервова система складається з головних нервових вузлів (га­нгліїв), навкологлоткового кільця, яке охоплює стравохід, і по­здовжніх стовбурів, з яких найбільш розвинені спинний і черев­ний. Стовбури сполучені перемичками. Органи чуття розвинені слабо і представлені органами дотику (горбочки або щетини навк­руги рота) і органами хімічного чуття. У морських нематод в об­ласті стравоходу можуть бути світлочутливі рецептори у вигляді пігментних плям.

Кровоносна і дихальна системи відсутні.

Більшість круглих черв’яків різностатеві. Характерні ознаки статевого диморфізму (зовнішні відмінності самця і самки). Статева система має трубчасту будову: у самки – парні яєчники, яйцепроводи, матки і непарна піхва; у самця – непарні сім’яник, сім’япровід, сім’явивержувальний канал, який відкри­вається в задню кишку. Розмноження статеве. Розвиток звичайно відбувається з неповним перетворен­ням.

Класифікація. Згідно р класифі­кацією В. О. Догеля, тип Круглі черв’яки включає 5 класів: 1. Клас Власне круглі черв’яки, або Нема­тоди (Nematoda). 2. Клас Черевовій­часті (Gastrotricha). 3. Клас Кінокринхи (Kinokrinchi). 4. Клас Воло­сатики (Gordiacea). 5. Клас Коловрат­ки (Rotatoria).

За чисельністю і значенням най­більшим є власне клас круглі черв’я­ки, або нематоди, до якого відносять­ся паразити людини. Решта класів не містить форм, патогенних для люди­ни. Для нематод – паразитів людини і тварин характерний складний цикл розвитку. Типовим представником даного класу є аскарида людська.

ТИП КРУГЛІ ЧЕРВЯКИ (NEMATHELMINTHES)   ПІДЦАРСТВО БАГАТОКЛІТИННІ (METAZOA)

Рис. 57. Розтята самка аскариди: 1 – рот з губами; 2 – глотка; 3 – кишка; 4, 6 – яйцепровід; 5 – матка.

Аскарида людська. Викликає захворювання аскаридоз.

Великий черв’як, біло-рожевого кольору. Самка досягає 20-40 см. в довжину, самець – 15-20 см. Тіло веретено­подібне. Ротовий отвір оточений трьома кутикулярними губами – дорсальною і двома вентральними. Кишечник у вигляді прямої трубки. У заплідненої самки на межі передньої і середньої трети­ни тіла є кільцеве поглиблення – перетяжка. Яйця крупні, ова­льної або округлої форми, покриті трьома оболонками. Зовнішня має горбисту поверхню, при знаходженні в кишечнику забарвлю­ється пігментами фекалій у бурий колір, середня – глянсувата, внутрішня – волоконна. Локалізується в тонкому кишечнику.

За поширеністю аскаридоз поступається тільки ентеробіозу. Зустрічається по всій земній кулі, за винятком Арктики і посуш­ливих районів (пустель і напівпустель).

ТИП КРУГЛІ ЧЕРВЯКИ (NEMATHELMINTHES)   ПІДЦАРСТВО БАГАТОКЛІТИННІ (METAZOA)

Рис. 58. Поперечний розріз тіла самки аскариди: 1 – кутикула; 2 – гіподерма; З – бічні видільні канали; 4 – м’язи; 5 – черевний нервовий стовбур; 6 – матка; 7 – яєчник; 8 – кишка; 9 – спинний нервовий стовбур; 10 – первинна порожнина тіла.

Життєвий цикл. Паразитує тільки у людини. Геогельмінт. За­пліднена самка відкладає яйця в тонкому кишечнику (до 240 000 на добу). Для подальшого розвитку яйця обов’язково повинні потра­пити в зовнішнє середовище, у кишечнику розвитку не відбува­ється через відсутність кисню. В грунті при оптимальній вогкості та температурі 20-25°С в яйці через 21-24 діб розвивається жвава личинка. При більш низькій або високій температурі терміни розвитку міняються. На відміну від дорослих форм личинка є ае­робом і потребує кисню. З грунту яйця зі жвавими личинками, що містяться всередині, можуть потрапляти з овочами, фруктами або водою в кишковий тракт людини. Яйце, яке проковтнули, прохо­дить в кишечник, де оболонка яйця розчиняється і з нього вихо­дить личинка. Вона проникає крізь стіну кишечника, потрапляє в кровоносні судини та мігрує по організму. Разом із струмом крові личинка потрапляє в печінку, потім в праве серце, легеневу арте­рію та капіляри легеневих альвеол. Починаючи з цього моменту личинка переходить до активного пересування. Вона буравить стіну капілярів, проникає в порожнину альвеол, в бронхіоли, бронхи, трахею і, нарешті, в глотку. Звідси личинки повторно заковтуються разом із слиною і знову потрапляють у кишечник, де перетворюються на статевозрілі форми.

У цілому міграція продовжується близько двох тижнів. Пере­творення в дорослу форму відбувається протягом 70-75 діб. Тер­мін життя дорослих осіб складає 10-12 міс. Нижній поріг темпе­ратури, при якому можливий розвиток яєць аскариди – близько 12-13°С, верхній – близько 36°С. При температурі нижче мініма­льної яйця аскарид, не розвиваючись, можуть зберегти життєзда­тність і, набираючи в теплі сезони так звану “суму тепла”, досяга­ти інфазивної стадії. Ряд дослідників вважають, що людина може заражатися яйцями свинячої аскариди, які морфологічно не від­мітні від людської, при цьому можлива міграція личинкових ста­дій, але статевозрілі форми не утворюються.

Патогенна дія личинкової і статевозрілої форм на організм людини неоднакова. Личинкові стадії викликають сенсибілізацію (алергічні реакції) організму білковими продуктами обміну і вра­ження тканини печінки та, перш за все, легенів. Дія на організм статевозрілих форм різноманітна. Основну роль відіграє інтокси­кація організму токсичними продуктами життєдіяльності гель­мінтів, внаслідок чого виникають порушення з боку травної, нер­вової, статевої систем тощо.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

ТИП КРУГЛІ ЧЕРВ’ЯКИ (NEMATHELMINTHES) – ПІДЦАРСТВО БАГАТОКЛІТИННІ (METAZOA) - Довідник з біології