КОРІНЬ СЛОВА. СПІЛЬНОКОРЕНЕВІ СЛОВА ТА ФОРМИ СЛОВА

БУДОВА СЛОВА. ОРФОГРАФІЯ

§ 50. КОРІНЬ СЛОВА. СПІЛЬНОКОРЕНЕВІ СЛОВА ТА ФОРМИ СЛОВА

Про те, як правильно визначити корінь у слові, про слова зі спільним коренем, а також про роль цих слів у тексті

ПРИГАДАЙМО. Що таке корінь слова?

401 І. Прочитайте вірш. Поміркуйте, чи можна виділені слова вважати спільнокореневими. Зробіть висновок про особливості спільнокореневих слів.

Світлячка, що в травах мерехтів,

Обережно вніс я до світлиці.

Вимкнув світло, але він світиться

В кам’яному брані не хотів.

Я тоді надвір його узяв,

І

стріпнулись криленята кволі,

І, відчувши, що ізнов на волі,

Світлячок од щастя засіяв.

М. Луків

КОРІНЬ СЛОВА. СПІЛЬНОКОРЕНЕВІ СЛОВА ТА ФОРМИ СЛОВА

II. Поміркуйте, чи будуть спільнокореневими слова світлячок і світлячка.

Корінь слова

Корінь слова – це головна значуща частина слова, яка спільна для всіх спільнокореневих слів і виражає їхнє загальне лексичне значення.

КОРІНЬ СЛОВА. СПІЛЬНОКОРЕНЕВІ СЛОВА ТА ФОРМИ СЛОВА

Усі ці слова пов’язані загальним лексичним значенням – віднесеності до пори року, що настає після весни. Це значення виражає корінь літ.

Зверніть увагу

Унаслідок чергування звуків корінь може змінювати

свій звуковий склад.

КОРІНЬ СЛОВА. СПІЛЬНОКОРЕНЕВІ СЛОВА ТА ФОРМИ СЛОВА

Спільнокореневі слова

Слова зі спільним коренем, але з різними лексичними значеннями називають спільнокореневими.

КОРІНЬ СЛОВА. СПІЛЬНОКОРЕНЕВІ СЛОВА ТА ФОРМИ СЛОВА

Зверніть увагу

Спільнокореневі слова можуть належати як до однієї, так і до різних частин мови.

Форми слова

Потрібно розрізняти спільнокореневі слова і форми слова. Форми слова мають одну й ту саму основу, але різні закінчення і різняться між собою лише граматичними значеннями.

ПОРІВНЯЙМО:

КОРІНЬ СЛОВА. СПІЛЬНОКОРЕНЕВІ СЛОВА ТА ФОРМИ СЛОВА

402 ЧОМУ ТАК? Поясніть, чому слова першого рядка є спільнокореневими, а другого – ні.

КОРІНЬ СЛОВА. СПІЛЬНОКОРЕНЕВІ СЛОВА ТА ФОРМИ СЛОВА

403 Позначте в словах корені, дібравши усно до цих слів по 2-3 спільнокореневих. У яких з поданих слів корінь може змінювати звуковий склад?

Барабан, земля, зелений, шість, книга, ходити, дуб.

404 І. Запишіть слова у дві колонки: а) спільнокореневі зі словом читанка; б) форми слова читанка.

Читанці, читацький, читанки, читанкою, читати, читець, читанок, перечитати, читаночка, читанками.

II. Поясніть, як ви розрізнили спільнокореневі слова й форми слова. У словах першої колонки позначте корені, а в словах другої колонки – закінчення.

КОРІНЬ СЛОВА. СПІЛЬНОКОРЕНЕВІ СЛОВА ТА ФОРМИ СЛОВА

405 Прочитайте зашифровані слова. Який корінь їх об’єднує?

КОРІНЬ СЛОВА. СПІЛЬНОКОРЕНЕВІ СЛОВА ТА ФОРМИ СЛОВА

406 І. Прочитайте текст. Визначте його тип і стиль мовлення. Розгляньте репродукцію картини І. Айвазовського та розкажіть про свої враження від неї.

Шлях мандрівок Івана Айвазовського часто пролягав через Україну. Краса її краєвидів, особливо степів, надихнула художника на створення численних полотен.

На картині “Очерет на Дніпрі поблизу Олешок” змальовано краєвид пониззя Дніпра. До берега, зарослого очеретом, пристав великий човен. Люди приїхали заготовляти очерет. Вітер напинає вітрило, а вдалині височіють вітряки, повернувши крила вітрові назустріч. Це пожвавлює горизонталь прибережної смуги.

Українська тема в творчості Айвазовського присутня і в образах міст, і в краєвидах Чорного моря (За Ю. Белічком).

КОРІНЬ СЛОВА. СПІЛЬНОКОРЕНЕВІ СЛОВА ТА ФОРМИ СЛОВА

І. Айвазовський. Очерет на Дніпрі поблизу Олешок

II. Визначте, які з виділених слів є спільнокореневими. Обгрунтуйте свою думку. Простежте, як спільнокореневі слова допомагають зв’язати речення в тексті.

407 І. Згрупуйте спільнокореневі слова й запишіть. Доберіть до кожної групи слів ще по одному спільнокореневому. Позначте корені, закінчення.

Морський, водяний, водити, водичка, теплий, заводити, моряк, нарада, примор’я, наводити, підводник, море, тепло, теплесенький, водянистий.

II. Поясніть відмінність у значенні слів: а) водяний, водянистий; б) земний, земляний. З кожним із цих слів складіть словосполучення “іменник+прикметник”. За потреби скористайтеся тлумачним словником.

408 Прочитайте речення. Знайдіть у них помилки, пов’язані з невиправданим уживанням спільнокореневих слів. Запишіть речення, уникаючи помилок. І Скористайтеся поданою нижче рубрикою “Культура мовлення”.

1. Річні оцінки цього року в мене найкращі. 2. Ми зробили з паперу паперових птахів. 3. Щоранку я роблю ранкову зарядку. 4. Бабуся назбирала малини і зварила малинове варення. 5. Нові робітники швидко виконали роботу.

ПРАВИЛЬНО

НЕПРАВИЛЬНО

Проїзд пасажирським транспортом побудували будинок із цегли

Працівники взялися до роботи

Проїзд пасажирів пасажирським транспортом побудували цегляний будинок із цегли робітники взялися до роботи

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


КОРІНЬ СЛОВА. СПІЛЬНОКОРЕНЕВІ СЛОВА ТА ФОРМИ СЛОВА - Українська мова