Корінь, суфікс, префікс

БУДОВА СЛОВА. СЛОВОТВІР. ОРФОГРАФ І Я

§ 48. Корінь, суфікс, префікс – значущі частини слова

1. Пригадайте вивчене раніше про корінь, суфікс і префікс. Яка з цих частин виражає значення слова?

2. Для чого слугують префікс і суфікс?

3. Як називаються слова з однаковими коренями? Наведіть приклади.

484. Спишіть прислів’я. Підкресліть спільнокореневі слова.

1. Безрогому тяжко битися з рогатим. 2. Зібралися, як змії на змійовище. 3. Вік звікувати – не дощ пересидіти. 4. З шовковичного листя шовкове полотно буває, але треба його підождати.

5. Тільки лелека знає, яке лелеча найгірше (Нар. творчість).

Корінь – це головна значуща частина слова. У цьому міститься спільне значення для всіх спільнокореневих слів.

Корінь, суфікс, префікс

Не всі слова, корені яких звучать однаково, є спільнокореневими. Спільнокореневими можна вважати лише ті слова, в яких корінь виражає однакове лексичне значення. Наприклад: лист, листування, листуватися (спільнокореневі).

Не можна вважати спільнокореневими слова листуватися і листя, бо їхні корені виражають різні лексичні значення.

485.1. Спишіть речення. Виділіть корінь у спільнокореневих словах.

1.

Я не приверженець ні старого села, ні старих людей, ні старовини в цілому. Я син свого часу і весь належу сучасникам своїм. 2. Всі прожили свій вік нещасливо, і все життя їхнє було скорботним… 3. Дід любив кашляти. Його кашель чув увесь куток. 4. Кішка виводила в шапці кошенят (За О. Довженком).

II. Виділені слова є спільнокореневими чи формами слова?

486. Доберіть до поданих слів спільнокореневі. Запишіть, позначте корені.

Туманний, запис, холодний, садочок, сказати, зелень, робота.

487. Прочитайте слова. Перекладіть українською мовою і запишіть, вилучивши з кожного ряду зайве слово.

1. Правильно, направо, правило, правильность.

2. Дорога, придорожный, бездорожье, дороговизна.

3. Графить, разграфленный, графиня, графика.

488. Позначте корінь у словах недоспати, поспати. Як називається частина слова, що стоїть перед коренем? Якого значення вона надає кожному з цих слів?

Префікс – Це значуща частина слова, яка стоїть перед і коренем і слугує для утворення нових слів. Наприклад:

Корінь, суфікс, префікс

489. До слова будувати додайте префікси пере-, ви-, з-, від-, за-, при-, по-, роз-. Запишіть утворені слова. Позначте префікс і корінь. Як ви розумієте значення кожного утвореного слова?

490.1. За допомогою префіксів утворіть якомога більше слів від поданих і запишіть.

Вірити, нести, рвати, знати, кидати.

II. З двома записаними словами складіть речення.

491. Утворіть іменник і дієслово з кожним із префіксів і запишіть.

В-, на-, за-, при-, роз-, пере-, від-.

492. Прочитайте. Перекладіть текст українською мовою і запишіть. Визначте у словах префікси.

Дед с Ваней добрели до Почтовой улицы как раз вовремя – из-за реки заходила гроза. Гром потягивался за горизонтом,

Точно заспанный великан распрямлял плечи. Бесшумные молнии сильно били в луга; далеко за полянами загорелся стог сена, зажженный ими. Крупные капли дождя падали на дорогу. Каждая капля оставляла на земле ямку-след (За К. Паустовсъким).

Вовремя – вчасно распрямлять – розпростовувати

Горизонт – обрій стог – копиця

493. Спишіть текст, вставляючи пропущені букви. Позначте префікси у словах. Якого значення вони надають цим словам?

Рідна мова – то б..зцінне духовне багатство, в якому народ ж..ве, передає з покоління в покоління свою мудрість і славу, культуру і традиції… Рідне слово – то невичерпне, ж..вотворне і невмируще дж..рело. З нього д..тина черпає уявлення про навколишній світ, про свою родину, про своє с..ло і місто, про весь свій край. Віками український народ творив це багатство, відкладаючи в скарбницю рідної мови найдорогоцінніші п..рлини думки, почуття і фантазії (За В. Сухомлинським).

494. Доберіть до поданих слів антоніми, запишіть їх парами. Якого значення надають префікси цим словам?

Відсунути, ввести, закрити, розплющити, закопати, розв’язати.

495. Що спільного у словах лис, лисиця, лисонька? Чи мають вони префікси? Як називається частина основи, що стоїть після кореня?

Суфікс – це значуща частина слова, яка стоїть після кореня і слугу для утворення нових слів. Наприклад:

Корінь, суфікс, префікс

496. Утворіть від слова білий нові слова за допомогою суфіксів – яв-, – еньк-,

-ил-, – изн-.

497. Утворіть від поданих слів прикметники. Позначте суфікси.

Розум, жито, крига, холод, зелень, дерево, скло, вітер.

498. Спишіть слова. Позначте префікс, корінь, суфікс і закінчення. З трьома словами складіть речення і запишіть.

Розмальований, рибонька, білуватий, літечко, малесенький, переїдання, перерозподіляти.

499. Подані слова згрупуйте у три стовпчики: а) слова, в яких основа складається з кореня; б) слова, в яких основа складається з кореня і префікса; в) слова, в яких основа складається з кореня, префікса і суфікса.

Показ, перевал, лоза, висадки, клен, приказка, зруб, порадник, сом, поле, вигін, мряка, політ, прогулянка, затишок, прадід, прабабуся.

Якщо ви правильно виконали завдання, із третіх букв записаних слів складеться початок прислів’я: “Без догляду…”.

Мовний розбір

ПОСЛІДОВНІСТЬ РОЗБОРУ СЛОВА ЗА БУДОВОЮ

1. Виділіть закінчення, змінивши форму слова.

2. Позначте основу слова.

3. Виділіть корінь, дібравши спільнокореневі слова.

4. Виділіть суфікс, з’ясуйте його значення (якщо це можливо).

5. Виділіть префікс, з’ясуйте його значення (якщо це можливо).

Зразок усного розбору

Пролісок.

У слові пролісок нульове закінчення, яке вказує, що це іменник чоловічого роду в називному відмінку однини. Основа слова – пролісок; до неї входять префікс, корінь і суфікс. Корінь слова – ліс; спільнокореневі слова: ліс, лісок. Суфікс – ок – є ще у словах: куток, садок. Префікс про-; з цим префіксом уживаються слова: провесінь, прогалина.

Зразок письмового розбору Корінь, суфікс, префікс

500. Розберіть слова за будовою спочатку усно, а потім – письмово.

Превеликим, принесу, підлісок, невидющий, хлібний, пречудовий, перерозподілений.

501. Спишіть речення, ставлячи розділові знаки. Розберіть за будовою виділені слова.

1. Із перлистого туману при яснім моїм вікні устає півсонний ранок гасить зорі і вогні (М. Рильський). 2. Гроза пройшла зітхнули трави квітки голівки підняли (Олександр Олесь). 3. Здається придорожня береза гойдала на своїх плакучих гілках зелений димок (М. Стельмах).

Зв’язне мовлення

ДОКЛАДНИЙ ПЕРЕКАЗ ТЕКСТУ РОЗПОВІДНОГО ХАРАКТЕРУ З ЕЛЕМЕНТАМИ РОЗДУМУ

1. Які висловлювання називаються роздумом?

2. З яких частин складається текст-роздум?

Часто в текстах поєднують різні типи мовлення. Опис у тексті розповідного характеру допомагає краще уявити те, про що розповідається. Роздум, поєднаний із розповіддю, більше зацікавить читача чи слухача, допоможе зробити відповідні висновки.

502.1. Прочитайте текст мовчки, зазначивши витрачений на читання час (він не повинен перевищувати одну хвилину).

Відомо, що забруднення повітря відбувається і природним шляхом (виникають пилові бурі, вулкани викидають гази і попіл), і внаслідок діяльності людей. Заводи, теплоелектростанції, автомобілі, що існують для задоволення наших потреб, викидають у повітря шкідливі гази.

Найбільше повітря забруднене у великих містах, де багато заводів, мешкає, працює і користується автотранспортом велика кількість людей.

До речі, паління цигарок теж негативно впливає на чистоту повітря. Ця звичка шкідлива для здоров’я не тільки того, хто палить. Така людина завдає шкоди здоров’ю оточуючих. Тютюновий дим містить чадний газ, речовини, які викликають захворювання на рак, і нікотин, який підвищує кров’яний тиск і прискорює серцебиття.

Як захистити повітря від забруднення і своє здоров’я від небезпеки? Простих рецептів боротьби немає. Правда, люди можуть зменшити забруднення, економно витрачаючи енергію, контролюючи вміст шкідливих речовин у вихлопних газах і викидах електростанцій, обладнавши заводські труби очисними пристроями. А кожен, хто палить, міг би відмовитись від цієї згубної звички (3 журналу).

II. Які типи мовлення поєднано в тексті? Свою думку обгрунтуйте.

III. Доберіть до тексту заголовок у формі спонукального речення.

IV. Докладно перекажіть текст за самостійно складеним планом.

503.1. Прочитайте текст уголос, дотримуючись правил виразного читання.

ВЕРХНЯ ПРИП’ЯТЬ – РІЧКА, ЩО ЗНИКАЄ…

Подивишся на карту України – побачиш багато тоненьких блакитних “ниточок”. Це маленькі річки. Колись вони були повноводними. Серед них – Верхня Прип’ять. Біля неї і тепер влаштовують гнізда птахи, ростуть різні, у тому числі й рідкісні, рослини. Але сьогодні життя цієї річки під загрозою. Зникає вона внаслідок непродуманої діяльності людей: з неї забирають надмірну кількість води для господарських потреб, браконьєри влаштовують загати й у варварський спосіб відловлюють рибу. Береги річки заростають очеретом.

Які наслідки пересихання Верхньої Прип’яті і багатьох інших маленьких річок? Невдовзі забрудняться поверхневі і грунтові води, коливання рівня води у річках призведе до зникнення деяких рослин і змусить птахів шукати нових місць гніздування, загине риба.

Запобігти цьому лихові можна, якщо зупинити браконьєрів, винищувачів природи. Крім того, треба припинити неконтрольований забір води з річки. Відповідальність за те, чи побачать наші нащадки Верхню Прип’ять, лежить на нас самих (З журналу).

II. Доведіть, що в тексті поєднано розповідь і роздум.

III. Напишіть докладний переказ тексту за самостійно складеним планом.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Корінь, суфікс, префікс - Українська мова