Фондомісткість

Фондомісткість – вартість основних виробничих фондів без урахування зношування в розрахунку на одиницю виготовленої продукції. Показник Ф. є оберненим до показника фондовіддачі. Для обчислення Ф. на макрорівні використовують дані про обсяг ВВП, або національного доходу, а на мікрорівні – дані про обсяг валової продукції. Розрізняють пряму (відношення основних фондів у певній галузі до обсягу виробництва у грошовій формі) і повну (відношення основних фондів, які безпосередньо беруть участь у виробництві продукції відповідної галузі, а також тих фондів, які опосередковано беруть участь у виробництві продукції такої галузі, тобто в суміжних галузях) Ф. З метою зниження Ф. необхідно підвищувати продуктивність праці, технічно переозброювати підприємства, зменшувати вартість засобів праці на одиницю потужності, подовжувати режим експлуатації основних фондів та ін.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Фондомісткість - Економічний словник