Принцип історизму в економічному дослідженні

Принцип історизму в економічному дослідженні – принцип діалектики, який передбачає вивчення генезису (а отже, передумов) певної економічної системи (її окремих підсистем та елементів); основних стадій та етапів її еволюції; законів і закономірностей розвитку та функціонування і, відповідно, суперечностей; кількісно-якісних і сутнісних перетворень і переходу до принципово нової економічної системи; історії понять і категорій, які відображають цей процес. Поняття і категорії при цьому або наповнюються елементами якісно та сутнісно нового змісту (якщо не змінюється сутність економічної системи), або виникають (обгрунтовуються) нові економічні категорії, якщо в межах існуючої системи з’являються і переважають сутнісно нові явища і процеси. Так, поява і розвиток значної кількості викуплених трудовими колективами підприємств у розвинених країнах світу зумовила виникнення таких принципово нових економічних категорій, як народні підприємства, народні фонди, народна власність та ін. Процес наповнення економічних понять і категорій новим змістом виявляється в тому, що, наприклад, у категоріях “товар”, “вартість”, “гроші”, “заробітна плата” тощо, з одного боку, виділяють елементи якісного змісту при переході домонополістичного капіталізму в монополістичний або трансформації монополістичного в державно-монополістичний ступінь вищої стадії, а також у процесі переростання державно-монополістичного в інтернаціональний державно-монополістичний капіталізм (ДМК), а з іншого – в обгрунтуванні категорій “монополістичний товар”, “державно-монополістичний товар”, “транснаціональний товар” та ін. Найповніше і найглибше П. і. в е. д. використовують для обгрунтування нових економічних законів або якісно нових форм руху традиційних економічних законів. Цей принцип також передбачає, що економічна система, її окремі підсистеми та елементи є наслідком існування попередньої (що наявна в ній у діалектично знятому вигляді – утриманням позитивних сторін) і водночас містить зародки розвитку наступної розвиненої системи. Так, капіталістичний спосіб виробництва успадкував передусім продуктивні сили феодалізму, навички та досвід працівників, дрібнотоварне виробництво, внутрішній ринок тощо. Зародками, окремими елементами досконалішої (порівняно з капіталізмом) економічної системи є, зокрема, розвиток народних підприємств, окремих соціалізованих економічних функцій держави, планомірного розвитку та ін. Якщо йдеться про аналіз сучасності, то, згідно з вимогами П. і. в е. д., необхідно досліджувати об’єкти в найрозвиненіших або класичних формах для розкриття специфічних якостей, ознак та особливостей, властивих внутрішнім суперечностям (щодо фаз розвитку суперечності таким етапом є власне суперечності та їх переростання у конфлікт), основні шляхи вирішення цих суперечностей, внаслідок чого виявляються тенденції наступного розвитку економічних явищ і процесів, їх перехід до досконаліших форм. Важливо дослідити закони розвитку та функціонування зрілої економічної системи. Щодо теоретичного вираження цілісної економічної системи, то категорії беруться не в тій послідовності, в якій вони виступали в процесі історичного розвитку, зокрема в попередній економічній системі, а згідно з їхньою роллю в сучасній системі (див. Основне виробниче відношення). Вивчення генезису економічної системи, її окремих підсистем та елементів у контексті вимог принципу історизму передбачає комплексний аналіз передумов її розвитку, їх взаємодії, трансформації окремих з них в ознаки, аспекти, властивості самого явища або процесу; з’ясування початку еволюції певного економічного явища або процесу, системи загалом, початкових етапів основної суперечності, основного закону та відповідних форм їх вияву, процесу перетворення економічної системи на цілісність внаслідок підпорядкування раніше відсутніх елементів; обгрунтування закономірностей і тенденцій становлення економічної системи, які, однак, не можна переносити на етап функціонування та розвитку зрілої системи. Вивчення стадій та етапів еволюції економічної системи, її окремих елементів, згідно з вимогами принципу історизму, необхідно здійснювати в контексті дослідження як спільних для них законів (а отже, властивих їм внутрішніх суперечностей), так і стадійних, або ступеневих, виявлення якісно різноманітних властивостей, ознак тощо єдиної глибинної внутрішньої сутності системи. Щодо тенденцій майбутнього розвитку економічної системи, П. і. в е. д. передбачає їх
виявлення на підставі чинних законів і закономірностей (і властивих їм суперечностей), виокремлення домінуючої тенденції, розробку альтернативних варіантів розвитку, моделі майбутнього та ін.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Принцип історизму в економічному дослідженні - Економічний словник