Позабалансовий облік зобов’язань

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК В УКРАЇНІ: ОСНОВИ ТА ПРАКТИКА В УКРАЇНІ

Розділ XII.

ПОЗАБАЛАНСОВИЙ ОБЛІК

12.3. Позабалансовий облік зобов’язань

Позабалансовий облік зобов’язань здійснюється підприємствами щодо контрактних та непередбачених зобов’язань.

Для обліку контрактних зобов’язань призначено рахунок 03 “Контрактні зобов’язання”. На ньому узагальнюється інформація про наявність та рух зобов’язань за укладеними контрактами. Наявність цього рахунка дає змогу оперативно отримувати загальну та аналітичну

інформацію про обсяг зобов’язань та здійснювати контроль за їх виконанням.

Зокрема, на рахунку 03 “Контрактні зобов’язання” ведеться облік по деривативах (форвардних і ф’ючерсних контрактах, опціонах) та інших контрактах, розкриття інформації щодо яких передбачено відповідними П(с)БО. Дериватив – стандартний документ, що засвідчує право або зобов’язання придбати або продати цінні папери, матеріальні або нематеріальні активи, а також кошти на визначених ним умовах у майбутньому. Відповідно до виду цінностей деривативи поділяють на фондові, валютні та товарні.

Облік зобов’язань здійснюється

в оцінці, передбаченій контрактами.

Списуються контрактні зобов’язання з рахунка у разі виконання, ліквідації, відмови від виконання, передачі або продажу зобов’язання за контрактом іншим особам.

Аналітичний облік ведеться за видами зобов’язань.

Для обліку непередбачених зобов’язань застосовується субрахунок 042 “Непередбачені зобов’язання” рахунку 04 “Непередбачені активи й зобов’язання”.

На субрахунку накопичують інформацію про наявність непередбачених (потенційних) зобов’язань під якими розуміють зобов’язання, що виникли при узгодженні минулих господарських операцій та стануть реальними, якщо відбудеться або не відбудеться в майбутньому одна чи кілька невизначених подій. Це визначення включає три основних характеристики непередбачених зобов’язань:

1) наявна обставина;

2) невизначеність кінцевого результату цієї обставини;

3) вирішення невизначеності на основі однієї або кількох майбутніх подій.

Непередбачені зобов’язання можуть вимагати витрачання ресурсів у сумі очікуваних збитків, але повної впевненості щодо цього зобов’язання немає.

Інформація про існування таких зобов’язань необхідна для розкриття її в примітках до фінансових звітів. Загальні методологічні принципи обліку, подання та розкриття потенційних зобов’язань підприємства викладені в П(с)БО 11 “Зобов’язання”.

Списуються непередбачені зобов’язання в міру того, як вони визнаються чи не визнаються при вирішенні невизначених подій.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Позабалансовий облік зобов’язань - Бухгалтерський облік