Правила вживання м’якого знака – Вимова приголосних звуків та позначення їх на письмі

ФОНЕТИКА. ОРФОЕПІЯ. ГРАФІКА. ОРФОГРАФІЯ

Вимова приголосних звуків та позначення їх на письмі

Правила вживання м’якого знака

1. М’який знак (Ь) пишеться в українських словах:

А) після букв на позначення м’яких, , , , , , , , що закінчують склад: Заздалегідь, нежитЬ, мазЬ, просЬБа, гедзЬ, місяць, сілЬ, промінЬ;

Б) після букв на позначення м’яких приголосних перед О в середині складу: ТретЬОкласниця, учотирЬОх, лЬОх;

В) у суфіксові – ськ – (-зьк-, – цьк-): УчнівСьКий, запоріЗькИй, козаЦькИй, але Баский, боязкий, різкий,

в’язкий, ковзкий, плаский (Зк, ск не суфікси);

Г) у суфіксах – Еньк-, – оньк-, – есеньк-, – ісіньк-, – юсіньк: СиненЬКий, дівчинонЬКа, малесенЬКий, білісінЬКий, малюсінЬКий;

Г) у сполученнях – льц-, – льч-, – ньц-, – ньч-, – сьч-, утворених від – льк-, – ньк-, – ськ-: ЛяЛьцІ, ляЛьчИн (ляЛькА); доНьцІ, доНьчИн (доНькА); ОниСьцІ (ОниСькА);

Д) після Л перед буквами на позначення приголосних відповідно до м’якої вимови: БілЬШий, пралЬНя, учителЬСтво, Але білка – білці, білченя (Лц, лч походять від Лк);

Е) у 3-й особі однини і множини дійсного та у 2-й особі множини наказового способів дієслів:

РоٰБить, роٰБлять, робіٰТь, дивиٰТься, диٰВляться, дивіٰТься.

2. М’який знак пишеться в іншомовних словах:

А) після Д, т, з, с, л, н перед Я, ю, є, ї, якими позначаються два звуки: МілЬЯрд, НЬЮтон, гондолЬЄр, в ескадрилЬЇ, але Малярія, ревю, резюме, нюанс (Я, ю позначають звуки, і пом’якшення попередніх приголосних);

Б) після Л, н перед Йо: МедалЬЙон, сенЬЙорита;

В) відповідно до вимови після Л, н перед буквами на позначення приголосних, а також у кінці слова: МолЬБерт, ТянЬ-Шань (але Алгоритм, шиншила), АкварелЬ, геранЬ, (але Ритуал, бутон).

3. М’який знак не пишеться:

А) після Б, п, в, м, ф, ж, ч, ш, щ, г, к, х: Дріб, степ, кров, сім, верф, ріжте, піч, робиш, дощ, нігті;

Б) після Н Перед Ж, ч, ш, щ і суфіксами – ств-, – ськ-: Інжир, кінчик, менший, інший, панщина, громадянство, уманський, велетенський, цвірінчати, але бриньчати;

В) після Р у кінці складу: Перевірте, Харків, серйозний, гіркий, але М. Горький;

Г) після букв, що позначають м’які приголосні, крім Л, якщо за ними йдуть інші букви на позначення м’яких приголосних: Свято, сміх, сьогодні, щастя, пізнє, танцювати, гордість, Але різЬБяр, тЬМяний І похідні від них, Бо різЬБа, тЬМа;

Г) між буквами, що позначають подвоєні (подовжені) м’які приголосні: Віддячити, осінній, заміжжя, свавілля;

Д) у сполученнях – лч-, – лщ-, – нч-, – нц-, – сц-, – сч-, утворених від – лк-, – нк-, – ск-: Галченя (галка), балці (балка), дитинчин, дитинці (дитинка), Парасці, Парасчин (Параска).

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Правила вживання м’якого знака – Вимова приголосних звуків та позначення їх на письмі - Довідник з української мови