Суб’єкт-об’єктні відносини в системі державного управління

Державне управління

Суб’єкт-об’єктні відносини в системі державного управління. Відносини між суб’єктами та об’єктами державного управління. Суб’єкти державного правління не можуть існувати без відповідних об’єктів управління і тільки у сукупності вони утворюють систему державного управління, яка охоплює організацію і функціонування суб’єктів управління (керуючих систем),

Структуру їх взаємозв’язків із цією системою, а також її компоненти, які створюють у взаємозв’язку структуру об’єкта управління

й безпосередньо сприймають державно-управлінські впливи. З точки зору взаємозв’язків у системі суб’єкт-об’єктної залежності кожний державно-управлінський вплив можна схарактеризувати як суспільну потребу, інтерес і мету в управлінні, усвідомлені суб’єктом управління, юридично нормативно виражені й практично здійснені в його рішеннях і діях. С-о. в. с. д. у. виявляються в кожному управлінському акті, дії, відношенні та об’єктивно зумовлюють і передбачають присутність трьох елементів: суб’єкта управління (державного органу, посадової особи, учасника управління), управлінського впливу, що створюється
та реалізується ним, об’єктів впливу у вигляді, головним чином, діяльності організацій, установ, підприємств, окремих громадян. Одним із поширених способів здійснення С-о. в. с. д. у. є управлінські рішення. Вони виступають формою вияву волі суб’єкта управління щодо об’єкта управління і полягають у забезпеченні дійсних потреб та інтересів суб’єкта та об’єкта управління на основі вибору з множини можливих варіантів їх поведінки такого, що найбільше відповідав би конкретним умовам та цілям функціонування системи державного управління на даному етапі її розвитку.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Суб’єкт-об’єктні відносини в системі державного управління - Державне управління