Стиль державного управління

Державне управління

Стиль державного управління. Система засобів, форм і методів повсякденного функціонування посадових осіб та органів державної влади й місцевого самоврядування, заснована на відповідних принципах, що забезпечують раціональне й демократичне ведення управлінських справ. Відмінність С. д. у. від стилю роботи в інших сферах суспільства полягає, передусім, у наступному: соціальна активність посадових осіб і відповідних органів пов’язана із застосуванням державно-владних повноважень або опорою на них; така активність

чітко й досить повно нормативно регламентована і протікає у встановлених формах і процедурах; за мету ця активність має формування й реалізацію керуючих впливів. С. д. у. повинен складатися з таких обов’язкових елементів: цільових, функціональних і організаційних характеристик органів державної влади й місцевого самоврядування, що визначають їх місце і правовий статус в ієрархії системи державного управління; юридично закріплених форм, методів і процедур управлінської діяльності органів управління та їх посадових осіб; загальнокультурних, професійних і особистих якостей посадових осіб, за допомогою яких формуються
соціально-психологічні механізми управління. Властивостями демократичного стилю державного управління є: глибокі, органічні взаємозв’язки органів державної влади і місцевого самоврядування із громадянами, що сприяє пізнанню керованих об’єктів, потреб, інтересів і цілей життєдіяльності людей, розвитку в них розуміння суті і значення управлінських рішень і дій; стимулювання у всій системі державного управління ініціативності, творчості, активної співучасті у справах суспільства і держави; широкі можливості для введення наукового знання в управлінські процеси і надання їм необхідної цілеспрямованості, діловитості та впливовості; становлення і підтримка у всій системі державного управління гуманних взаємовідносин між керівниками і підлеглими, членами керівників і керованих об’єктів, колективами, посадовими особами і громадянами, внаслідок чого права і свободи людини дійсно будуть реалізовані. У сучасному управлінні йдеться про науковість С. д. у., що передбачає: широке використання в державному апараті досягнень суспільних, природних і технічних наук; послідовне дотримання в діяльності апарату встановлених наукою об’єктивних закономірностей суспільної життєдіяльності; сприяння з боку апарату розвиткові науково-технічного прогресу й широкому впровадженню його досягнень у практику; співвідношення рівня діяльності апарату з обгрунтованими наукою положеннями, висновками й рекомендаціями.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Стиль державного управління - Державне управління