Ціна рівноваги

Ціна рівноваги – ринкова ціна за рівності попиту і пропозиції. Відображає взаємодію закону вартості та закону попиту і пропозиції; виражає взаємозв’язок між рухом суспільної вартості, ринкової ціни, рівновагою попиту і пропозиції на нижчій стадії розвитку капіталізму. Ц. р. є грошовим вираженням вартості товарів, однак закономірністю процесу ціноутворення на нижчій стадії капіталізму (за вільної конкуренції) є коливання ринкових цін навколо ціни виробництва. Це означає, що рівновага між попитом і пропозицією встановлюється епізодично,

особливо в короткому періоді. За досягнення такої рівноваги обсяг вироблених товарів збігається з масштабом суспільних потреб у них, а праця, втілена в товарах, стає суспільно необхідною. Реальнішою є ситуація рівності попиту і пропозиції у тривалому періоді. Ц. р. передбачає зіставлення інтересів виробників і споживачів відповідно до пропозиції та попиту і пошук місця оптимального їх поєднання (графічно таку ситуацію зображено на рисунку). Обидві лінії (попиту і пропозиції) перетинаються в точці, яка відповідає значенню кількості товару (наприклад, сорочок) К1 і ціни Р1 . За такої кількості товару й ціни на них виробники
і споживачі можуть одночасно досягти поставленої мети. Споживач оцінює корисність для себе нової сорочки, рівновеликої тим витратам, яких він зазнає, сплачуючи її ціну. Максимальний дохід виробників (сума, яку фірма може отримати від продажу додаткових сорочок), дорівнюватиме максимальним (граничним) витратам на їх виробництво. Така оптимальна ціна є Ц. р. У марксистській політичній економії синонімічним цьому є поняття “ціна виробництва” (за умов рівності попиту і пропозиції). Хоча Ц. р. влаштовує покупця і продавця, така рівновага здебільшого негативно впливає на економічну систему, оскільки у цьому випадку товаровиробники значною мірою втрачають стимули до конкурентної боротьби, а отже, стимули до виробництва.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Ціна рівноваги - Економічний словник