Витрати на збут та їх облік

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК В УКРАЇНІ: ОСНОВИ ТА ПРАКТИКА В УКРАЇНІ

Розділ 8.

ОБЛІК ГОТОВОЇ ПРОДУКЦІЇ, ЇЇ РЕАЛІЗАЦІЇ ТА ІНШИХ ДОХОДІВ

8.3. Витрати на збут та їх облік

Згідно з Інструкцією про застосування плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій до витрат на збут належать витрати пакувальних матеріалів, транспортування продукції, товарів за умовами договору, витрати на маркетинг та рекламу, витрати на оплату праці й комісійні продавцям, торговим агентам,

працівникам відділу збуту, амортизація, ремонт та утримання основних засобів, інших матеріальних та нематеріальних необоротних активів, що використовуються для забезпечення збуту продукції, товарів, робіт і послуг.

Більш повний перелік витрат на збут наведено в Методичних рекомендаціях з формування собівартості продукції (робіт, послуг) у промисловості, затверджених наказом Державного комітету промислової політики України від 02.02.01 № 47.

Облік витрат, пов’язаних із збутом (реалізацією, продажем) продукції, товарів, робіт і послуг ведеться на рахунку 93 “Витрати на збут”. За дебетом рахунка відображається

сума визнаних витрат на збут, за кредитом – списання на

Рахунок 79 “Фінансові результати”. За суттєвими статтями витрат на рахунку відкриваються субрахунки.

Так, витрати на збут можуть вестись за такою номенклатурою:

– витрати на тару і упаковку виробів на складах готової продукції;

– витрати на транспортування продукції;

– комісійні витрати;

– витрати на рекламу і маркетинг;

– інші витрати зі збуту продукції.

Номенклатура витрат на збут може змінюватись підприємством самостійно і залежить від обсягів таких витрат, частки окремих витрат у загальній їх сумі, а також від потреб отримання інформації за окремими статтями витрат. Так, може бути організовано облік витрат на збут окремо за готовою продукцією, товарами, послугами.

На відміну від фінансового обліку, у податкових розрахунках не всі витрати на збут відносяться до валових. Наприклад, згідно із Законом України “Про оподаткування прибутку підприємств” витрати на організацію прийомів, презентацій і свят, придбання і розповсюдження подарунків, включаючи безоплатну роздачу зразків товарів або безоплатне надання послуг (виконання робіт) з рекламними цілями, включаються до валових витрат у сумі, що не перевищує 2 % від оподаткованого прибутку платника податку за попередній звітний (податковий) рік. Тому податковий кредит за товарами, що видані як подарунки, відображається лише у частці, що відноситься до валових витрат.

Основні проводки, пов’язані з витратами на збут наведено в табл. 8.1.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Витрати на збут та їх облік - Бухгалтерський облік